Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 1948

Data ogłoszenia: 2016-12-02

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

 • Data aktu prawnego: 2016-11-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-03-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 1, art. 4 pkt 1 i pkt 11 lit. c i d, lit. e w zakresie § 12 i 13 oraz lit. f, art. 11, art. 13, art. 27, art. 38 pkt 39 lit. a tiret drugie, pkt 65 lit. a, pkt 68 lit. a w zakresie pkt 1, pkt 76 lit. b tiret drugie, art. 119, art. 148, art. 160 ust. 2 i 3, art. 162 ust. 1 pkt 1, art. 164, art. 165 ust. 1, 2 i 6, art. 178, art. 190 ust. 1, art. 201 ust. 1 i art. 259 ust. 1, które weszły w życie z dniem 2 grudnia 2016 r.;
  2) art. 150, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

  2a) art. 112 pkt 2–4, które weszły w życie z dniem 27 lutego 2017 r.;
  3) art. 4 pkt 12, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;

  4) art. 149a:
  a) pkt 1, który wszedł w życie z dniem 13 listopada 2017 r.,
  b) pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.;

  5) art. 168 i art. 192 ust. 2–4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1992 r. Nr 6 poz. 27 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. (art. 11)
  • Dz.U. 1997 r. Nr 90 poz. 557 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (art. 31)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 76 poz. 812 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania iużycia broni chemicznej oraz ozniszczeniu jej zapasów (art. 59)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 213 poz. 1800 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (art. 72)
  • Dz.U. 2005 r. Nr 78 poz. 684 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 94)
  • Dz.U. 2006 r. Nr 216 poz. 1584 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (art. 35)
  • Dz.U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (art. 66)
  • Dz.U. 2009 r. Nr 72 poz. 619 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (art. 116)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 155 poz. 924 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (art. 33)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 230 poz. 1371 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (art. 132)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 361 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 19)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 576 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (art. 47)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 826 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (art. 70)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1017 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (art. 58)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1059 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 29)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1065 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (art. 103)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1137 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 32)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1138 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (art. 22)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 186 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (art. 48)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 194 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (art. 55)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 628 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (art. 135)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 856 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (art. 34)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1144 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (art. 41)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1169 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 12)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1289 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (art. 137)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1384 Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (art. 6)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 424 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (art. 79)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 511 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (art. 99)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 752 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 114)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1015 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (art. 123)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1200 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (art. 141)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1203 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (art. 110)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1446 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 77)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1448 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (art. 87)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1512 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (art. 54)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1822 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 142)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 222 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (art. 143)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 233 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 74)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 295 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (art. 18)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 469 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (art. 61)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 475 Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (art. 23)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 525 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (art. 115)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 578 Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (art. 27)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 594 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (art. 100)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 613 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 38)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 620 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (art. 46)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 640 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (art. 108)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 641 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 24)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 775 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 101)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 876 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (art. 124)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 881 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (art. 144)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1036 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (art. 50)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1048 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (art. 109)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1100 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (art. 68)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1130 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (art. 146)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1223 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (art. 147)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1242 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 73)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1269 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (art. 148)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1358 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (art. 149)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1649 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (art. 150)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1712 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych (art. 152)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1844 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 151)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1930 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (art. 60)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1970 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (art. 113)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2100 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 20)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 17 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (art. 80)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 49 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (art. 111)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 174 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 98)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 205 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (art. 9)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 207 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 25)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 217 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (art. 139)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 223 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 51)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 224 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 95)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 281 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (art. 130)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 291 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 37)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 299 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 53)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 383 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 105)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 391 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. (art. 126)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 401 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (art. 82)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 446 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 14)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 471 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (art. 121)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 476 Ustawa z dnia 13 października 195 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (art. 26)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 486 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 42)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 543 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 40)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 599 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 4)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 605 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 69)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 625 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (art. 5)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 627 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 128)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 645 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 86)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 669 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (art. 153)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 710 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 83)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 718 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 71)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 719 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (art. 52)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 722 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 127)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 781 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej (art. 154)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 790 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (art. 7)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 794 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (art. 28)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 803 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (art. 93)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 814 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 43)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 862 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (art. 155)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 884 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (art. 57)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 887 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 45)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 893 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 122)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 904 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (art. 156)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 930 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 84)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 963 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 44)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 966 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 49)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 979 Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (art. 140)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1000 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (art. 117)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1077 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (art. 81)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1113 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (art. 134)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1167 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (art. 125)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1206 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (art. 157)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1258 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (art. 107)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1310 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 97)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1345 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (art. 112)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1440 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 10)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1454 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 158)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1483 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (art. 64)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1489 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 91)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1506 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 8)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1574 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 145)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1581 Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (art. 133)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1604 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (art. 56)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1629 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 13)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1636 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 96)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1638 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 129)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1643 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 16)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1713 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 63)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1721 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (art. 104)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1727 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 75)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1749 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (art. 30)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1782 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 15)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1793 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 92)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1796 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (art. 17)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1799 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (art. 119)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1808 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (art. 88)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1817 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 76)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1822 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1829 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 90)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1834 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (art. 131)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1863 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (art. 136)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1870 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 118)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1880 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (art. 85)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1888 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 21)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1896 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 89)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1897 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 67)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1899 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku (art. 106)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1907 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 65)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1910 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 120)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1928 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 102)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1988 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 39)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1990 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 138)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2046 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 36)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2060 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 78)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2062 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 62)

Hasła:

 • Dz.U. 2018 r. poz. 2354 - (art. 19 i 20) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2409 - (art. 2) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1926 - (art. 5) Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1537 - (art. 3) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 379 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2255 - (art. 20) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień