Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 2260

Data ogłoszenia: 2016-12-30

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

 • Data aktu prawnego: 2016-12-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 14 pkt 19 i pkt 32 w zakresie uchylenia art. 69a ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
  2) art. 97–99, art. 100 ust. 2, art. 114 ust. 2 i art. 116, które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.;
  3) art. 19 pkt 32, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
  4) art. 95, który wszedł w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1995 r. Nr 23 poz. 121 Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (art. 13)
  • Dz.U. 1997 r. Nr 107 poz. 687 Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej. (art. 18)
  • Dz.U. 1998 r. Nr 133 poz. 872 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (art. 25)
  • Dz.U. 2000 r. Nr 103 poz. 1098 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (art. 32)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 130 poz. 1451 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o fundacji – Zakłady Kórnickie (art. 38)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 155 poz. 1287 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych 0od przedsiębiorców (art. 40)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 199 poz. 1672 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (art. 41)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 213 poz. 1800 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (art. 42)
  • Dz.U. 2005 r. Nr 78 poz. 684 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 52)
  • Dz.U. 2006 r. Nr 216 poz. 1584 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (art. 20)
  • Dz.U. 2007 r. Nr 130 poz. 905 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (art. 63)
  • Dz.U. 2007 r. Nr 133 poz. 921 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (art. 62)
  • Dz.U. 2007 r. Nr 191 poz. 1367 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (art. 66)
  • Dz.U. 2008 r. Nr 180 poz. 1109 Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (art. 67)
  • Dz.U. 2009 r. Nr 92 poz. 753 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (art. 70)
  • Dz.U. 2010 r. Nr 26 poz. 133 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (art. 65)
  • Dz.U. 2010 r. Nr 239 poz. 1591 Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (art. 80)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 135 poz. 789 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (art. 82)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 826 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (art. 39)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1059 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 16)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 168 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 51)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1166 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (art. 61)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1384 Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (art. 3)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 40 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (art. 85)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 932 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (art. 86)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1116 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (art. 21)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1160 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (art. 30)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1512 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (art. 34)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 282 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (art. 11)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 337 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (art. 87)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 469 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (art. 37)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 478 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 88)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 525 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (art. 69)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 641 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 12)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 915 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (art. 4)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 966 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (art. 79)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1052 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (art. 17)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (art. 5)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1502 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (art. 60)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1583 Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (art. 6)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1641 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (art. 59)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1716 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 36)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1876 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 28)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1890 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (art. 92)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2099 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (art. 29)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2100 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 7)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2115 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (art. 56)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2164 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 47)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2273 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (art. 72)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 174 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 57)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 359 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 33)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 371 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (art. 77)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 471 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (art. 74)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 486 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 24)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 543 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 23)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 572 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (art. 78)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 573 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (art. 15)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 614 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (art. 90)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 639 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (art. 9)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 645 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 49)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 672 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 35)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 704 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (art. 64)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 714 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (art. 10)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 781 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej (art. 93)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 879 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (art. 55)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 887 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 27)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 963 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 26)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 980 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (art. 91)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 981 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (art. 14)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1202 Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (art. 94)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1345 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (art. 68)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1389 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (art. 84)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1392 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (art. 83)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1414 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (art. 43)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1491 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 8)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1574 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 89)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1578 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 31)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1638 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 81)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1721 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (art. 58)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1731 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 71)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1787 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 45)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1822 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 54)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1870 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 73)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1896 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 50)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1933 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (art. 95)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1988 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 22)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2009 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (art. 75)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2042 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (art. 53)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2045 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (art. 76)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2052 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 46)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2134 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 48)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2147 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 19)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2171 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art.  44)

Hasła:

 • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 151) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2159 - (art. 6) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 159) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień