Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

 • Data aktu prawnego: 2001-04-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-10-01

  z wyjątkiem art. 201–219, 272–321 i art. 401 ust. 2, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
Liczba aktów wykonawczych: 58
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2527 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2331 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2086 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1120 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1119 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
 • M.P. 2018 r. poz. 1038 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019
 • M.P. 2018 r. poz. 1013 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2019
 • M.P. 2018 r. poz. 923 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
 • Dz.U. 2018 r. poz. 680 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
 • Dz.U. 2018 r. poz. 585 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
 • M.P. 2018 r. poz. 545 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2017 r. przypadających na jednego mieszkańca
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2490 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2386 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1690 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1303 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1397 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1395 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1353 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1099 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 7 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko
 • Dz.U. 2016 r. poz. 821 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 8
 • art. 73a pkt 1

  Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
  i ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
  oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
  1) sposób ustalania bezpiecznej odległości, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5,

  [Szczegóły]
 • art. 73a pkt 2

  Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
  i ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
  oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
  2) rodzaje poważnych awarii przemysłowych, których potencjalne skutki należy uwzględnić przy ustalaniu bezpiecznej
  odległości, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5

  [Szczegóły]
 • art. 73a pkt 3

  Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
  i ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
  oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
  3) parametry graniczne oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych w zakresie palności,
  wybuchowości i toksyczności substancji niebezpiecznych, których miejsca występowania należy
  uwzględnić przy ustalaniu bezpiecznej odległości, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5

  [Szczegóły]
 • art. 90 ust.3 pkt 1

  Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:
  1)    metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu;

  [Szczegóły]
 • art. 90 ust.3 pkt 2

   Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, kierując się potrzebą ujednolicenia zasad dokonywania oceny jakości powietrza w strefach, określi, w drodze rozporządzenia:

  2)    górne i dolne progi oszacowania dla niektórych substancji w powietrzu.

  [Szczegóły]
 • art. 94 ust.3

   Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę konieczność gromadzenia danych i informacji na potrzeby krajowe i zobowiązań międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.

  [Szczegóły]
 • art. 149 ust.2 pkt 1
  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
  1) rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przekazuje się właściwym organom ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska
  [Szczegóły]
 • art. 149 ust.2 pkt 2
  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
  2) terminy i sposób prezentacji danych, o których mowa w pkt 1
  [Szczegóły]