Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

 • Data aktu prawnego: 1997-06-06
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-09-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 82
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1960 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1780 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 869 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności
 • M.P. 2020 r. poz. 794 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1–3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
 • M.P. 2020 r. poz. 93 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1–3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 683 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
 • Dz.U. 2019 r. poz. 573 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 292 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2139 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1887 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 946 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów
 • Dz.U. 2018 r. poz. 420 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji
 • M.P. 2018 r. poz. 342 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1–3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 196 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2131 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1760 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1676 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy
 • M.P. 2017 r. poz. 1185 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1–3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 896 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać
 • Dz.U. 2017 r. poz. 428 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 13
 • art. 110b §7

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanej miesięcznej opłaty, o której mowa w § 1, mając na względzie średnią wysokość kosztów ponoszonych przez zakład karny w związku z użytkowaniem przez skazanych dodatkowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 116b §4

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie skazanego, sposób przeprowadzania tych badań oraz sposób ich dokumentowania, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania badań i zagwarantowania wiarygodności ich wyników oraz zapewnienie prawidłowego sposobu dokumentowania przeprowadzonych badań

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 223n

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie skazanego, sposób przeprowadzania tych badań oraz sposób ich dokumentowania, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania badań i zagwarantowania wiarygodności ich wyników oraz zapewnienie prawidłowego sposobu dokumentowania przeprowadzonych badań

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 249 §3 pkt 7a.

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

  czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków

  przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, w szczególności:

  a) ustalanie rejonizacji osadzania w zakładach karnych i aresztach śledczych

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 249 §3 pkt 7b tiret 1

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

  czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków

  przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, w szczególności:

  b) przyjmowanie tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych do zakładów karnych i aresztów

  śledczych oraz ich zwalnianie z tych zakładów i aresztów, w tym:

  – dokumenty niezbędne do przyjęcia, dalszego wykonywania pozbawienia wolności lub zwolnienia

  osadzonego albo skutkujące obliczenie okresu wykonywania kary

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 249 §3 pkt 7b tiret 2

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

  czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków

  przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, w szczególności:

  b) przyjmowanie tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych do zakładów karnych i aresztów

  śledczych oraz ich zwalnianie z tych zakładów i aresztów, w tym:

  – godziny przyjmowania do zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich zwalniania z tych

  zakładów i aresztów

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 249 §3 pkt 7c

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

  czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków

  przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, w szczególności:

  c) poddawanie osadzonych czynnościom identyfikacyjnym

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 249 §3 pkt 7d

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

  czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków

  przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, w szczególności:

  d) izolowanie tymczasowo aresztowanych

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 249 §3 pkt 7e

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

  czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków

  przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, w szczególności:

  e) obliczanie okresu wykonywania kary i środka przymusu

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 249 §3 pkt 7f

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

  czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków

  przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, w szczególności:

  f) ewidencjonowanie osadzonych

   

   

   

   

  [Szczegóły]