Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • Data aktu prawnego: 2004-04-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-06-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 138 pkt 5–7, które weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r.;
  2) art. 12 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 1 września 2004 r.;
  3) art. 101 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2019 r. poz. 622 - (art. 41) Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2019 r. poz. 577 - (art. 7) Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 21) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2435 - (art. 27) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2432 - (art. 6 i 8) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 - (art. 25) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2215 - (art. 122) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2192 - (art. 27) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2077 - (art. 5) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 84) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 96) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 27) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1149 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt K 53/16
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1265
  • Dz.U. 2018 r. poz. 858 - (art. 3) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 730 - (art. 23) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 98) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 305) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 107 - (art. 4) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2494 - (art. 5) Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2371 - (art. 33) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1543 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1428 - (art. 8) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1321 - (art. 13) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1292 - (art. 3) Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1065
  • Dz.U. 2017 r. poz. 962 - (art. 5) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 60 - (art. 63) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2017 r. poz. 38 - (art. 10) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 49) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2138 - (art. 22) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1984 - (art. 19) Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 86) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1940 - (art. 1) Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1860 - (art. 17) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1265 - (art. 5) Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 868 - (art. 36) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
  • Dz.U. 2016 r. poz. 691 - Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 645
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2199 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1830 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1814 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1767 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1607 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1582 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1567 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1268 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1240 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1217 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1066 - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 357 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 149
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1877 - Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1146 - (art. 86) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
  • Dz.U. 2014 r. poz. 598 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 567 - (art. 19) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1650 - (art. 488) Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1645 - (art. 6) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1623 - (art. 8) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1291 - (art. 31) Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
  • Dz.U. 2013 r. poz. 829 - (art. 20) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
  • Dz.U. 2013 r. poz. 675 - (art. 15) Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 674
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1548 - Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1529 - Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1456 - Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
  • Dz.U. 2012 r. poz. 769 - Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2012 r. poz. 637 - Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 589 - USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Dz.U. 2011 r. Nr 291 poz. 1707 - Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 205 poz. 1211 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 205 poz. 1206 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 171 poz. 1016 - Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 106 poz. 622 - Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  • Dz.U. 2011 r. Nr 45 poz. 235 - (art. 72) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  • Dz.U. 2010 r. Nr 257 poz. 1726 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 257 poz. 1725 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 239 poz. 1593 - Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 238 poz. 1578 - (art.20) Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
  • Dz.U. 2010 r. Nr 81 poz. 531 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 28 poz. 146 - Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 219 poz. 1706 - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 161 poz. 1278 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 127 poz. 1052 - Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
  • Dz.U. 2009 r. Nr 125 poz. 1035 - Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
  • Dz.U. 2009 r. Nr 115 poz. 964 - Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
  • Dz.U. 2009 r. Nr 97 poz. 800 - Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 91 poz. 742 - Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 69 poz. 595 - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 6 poz. 33 - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 237 poz. 1654 - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 216 poz. 1367 - Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 171 poz. 1056 - Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
  • Dz.U. 2008 r. Nr 134 poz. 850 - Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • Dz.U. 2008 r. Nr 70 poz. 416 - Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2008 r. Nr 69 poz. 415
  • Dz.U. 2007 r. Nr 192 poz. 1378 - (art. 40) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • Dz.U. 2007 r. Nr 191 poz. 1366 - Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
  • Dz.U. 2007 r. Nr 180 poz. 1280 - Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
  • Dz.U. 2007 r. Nr 176 poz. 1243 - (art.1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 120 poz. 818 - Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 115 poz. 793 - (art.5) Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 115 poz. 791 - Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 89 poz. 589 - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
  • Dz.U. 2006 r. Nr 217 poz. 1588 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 158 poz. 1121 - Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
  • Dz.U. 2006 r. Nr 149 poz. 1074 - Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 144 poz. 1043 - (art. 93 i 96) Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 711 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. 2006 r. Nr 94 poz. 651 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 175 poz. 1462 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
  • Dz.U. 2005 r. Nr 164 poz. 1366 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 94 poz. 788 - Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 64 poz. 565 - (art. 52) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • Dz.U. 2004 r. Nr 273 poz. 2703 - Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Dz.U. 2004 r. Nr 99 poz. 1001
  Liczba aktów wykonawczych: 60
 • Dz.U. 2019 r. poz. 154 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2273 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1859 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej
 • M.P. 2018 r. poz. 922 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
 • Dz.U. 2018 r. poz. 666 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych
 • M.P. 2018 r. poz. 475 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
 • M.P. 2018 r. poz. 471 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 227 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
 • Dz.U. 2018 r. poz. 117 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2447 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2350 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2349 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2348 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2345 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1380 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1379 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1064 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia
 • Dz.U. 2016 r. poz. 472 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1041 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Dz.U. 2015 r. poz. 639 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 36e ust.4

  Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udzielenie akredytacji

  [Szczegóły]