Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 • Data aktu prawnego: 2004-03-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-04-20

  z tym że:
  1) art. 23 ust. 5, 6 i 17, art. 24 ust. 4 i 5, art. 114 ust. 1 i art. 159 stosuje się od dnia 5 kwietnia 2004 r.;
  2) art. 96–98, art. 157 i art. 158 stosuje się od dnia 13 kwietnia 2004 r.;
  3) art. 1–14, art. 15 ust. 1–6, art. 16–22, art. 23 ust. 1–4 i ust. 7–16, art. 24 ust. 1–3 i ust. 6–12, art. 25–40, art. 41 ust. 1–11 i 13–16, art. 42–95, art. 99–113, art. 114 ust. 2–5, art. 115–146, art. 148–151, art. 153, art. 156 i art. 162–171 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.;
  4) art. 41 ust. 12 stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 88
 • Dz.U. 2019 r. poz. 714 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
 • Dz.U. 2019 r. poz. 132 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2519 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2350 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1206 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
 • Dz.U. 2018 r. poz. 980 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 856 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
 • Dz.U. 2018 r. poz. 837 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 701 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
 • Dz.U. 2018 r. poz. 521 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2454 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2333 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1686 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1248 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług
 • Dz.U. 2017 r. poz. 839 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 443 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia
 • Dz.U. 2017 r. poz. 434 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia
 • Dz.U. 2017 r. poz. 417 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług
 • Dz.U. 2017 r. poz. 407 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2303 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 21
 • art. 111 ust.7 pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
  1) określi warunki, sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot, o których mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z odliczeniem albo zwrotem tych kwot

  [Szczegóły]
 • art. 111 ust.7 pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
  2) określi warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, o których mowa w ust. 6, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem albo zwrotem, powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu, uwzględniając okres używania kas rejestrujących, przestrzeganie przez podatników obowiązków związanych z używaniem tych kas oraz konieczność zapewnienia kontroli realizacji nałożonego na podatników obowiązku zwrotu odliczonych albo zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem albo zwrotem tych kwot

  [Szczegóły]
 • art. 111 ust.7 pkt 3

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
  3) może podwyższyć wysokość odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, uwzględ-niając wydatki związane z ich zakupem

  [Szczegóły]
 • art. 111 ust.7a pkt 3

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  3) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących mające znaczenie dla ewidencjonowania, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących

  [Szczegóły]
 • art. 111 ust.7a pkt 4

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  4) terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych, o których mowa w ust. 3a pkt 4 i 11

  [Szczegóły]
 • art. 111 ust.9 pkt 1a

  Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wymagania techniczne dla kas rejestrujących dotyczące:
  a) rodzajów kas rejestrujących

  [Szczegóły]
 • art. 111 ust.9 pkt 1b

  Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wymagania techniczne dla kas rejestrujących dotyczące:
  b) konstrukcji kas rejestrujących

  [Szczegóły]
 • art. 111 ust.9 pkt 1c

  Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wymagania techniczne dla kas rejestrujących dotyczące:
  c) zapisu i przechowywania danych w pamięciach kas rejestrujących

  [Szczegóły]
 • art. 111 ust.9 pkt 1e

  Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wymagania techniczne dla kas rejestrujących dotyczące:

  e) pracy kas rejestrujących, w tym połączenia i przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3, oraz fiskalizacji kas rejestrujących

  [Szczegóły]
 • art. 111 ust.9 pkt 2

  Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  2) rodzaje danych zawartych we wniosku o wydanie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b, oraz rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, i urządzeń, w tym kas rejestrujących wzorcowych do badań, niezbędnych do wydania potwierdzenia, w tym dołączanych do wniosku o wydanie potwierdzenia

  [Szczegóły]