Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 1475

Data ogłoszenia: 2017-08-02

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2017-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-09-02

  z wyjątkiem:
  1) art. 29, który wszedł w życie z dniem 3 sierpnia 2017 r.;
  2) art. 7 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz art. 8 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 1 wrześn

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 378 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (art. 14)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 525 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (art. 10)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 359 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 7)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 486 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 4)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 930 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 8)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 963 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 5)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1822 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1870 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 11)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2045 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (art. 12)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 562 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (art. 13)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 678 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (art. 6)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 986 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (art. 15)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1201 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1376 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 9)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1460 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (art. 1)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień