Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

 • Data aktu prawnego: 2017-07-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 102–112, art. 494, art. 502, art. 506, art. 515, art. 525 ust. 3–6 oraz 8 i 9, art. 539 ust. 3–5 i 7, art. 540 ust. 1–4, 6 i 7, art. 541, art. 542, art. 544 ust. 1, art. 554 oraz art. 570, które weszły w życie z dniem 24 sierpnia 2016 r.;
  2) art. 532 ust. 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.;
  3) art. 524, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
  4) art. 274 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  5) art. 36 ust. 1–3 oraz 6 i 7 oraz art. 303 ust. 1 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2001 r. Nr 97 poz. 1051 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (art. 495)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1136 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (art. 508)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1458 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (art. 492)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 700 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (art. 480)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1448 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (art. 501)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1789 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (art. 504)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1856 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (art. 521)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 525 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (art. 510)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 652 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (art. 481)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 486 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 491)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 656 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (art. 518)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 716 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 483)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 825 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (art. 519)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1067 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (art. 496)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1131 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 516)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1491 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 486)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1537 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (art. 514)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1629 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 482)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1688 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 485)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1727 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 498)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1731 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 512)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1812 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (art. 522)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1827 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 503)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1888 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 487)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1987 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 520)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2134 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 500)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2145 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 484)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2147 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 489)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2255 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (art. 524)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 209 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (art. 505)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 220 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 488)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 286 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (art. 524 pkt 2)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 328 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 494)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 519 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 493 i art. 524)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 552 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (art. 517)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 668 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (art. 506)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 888 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 490)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1023 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (art. 523)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1073 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 497)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1122 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (art. 511)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1149 Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (art. 502)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1327 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (art. 507)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1377 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (art. 515)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1382 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (art. 513)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1405 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 509)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1496 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 499)
  Liczba aktów wykonawczych: 30
 • Dz.U. 2019 r. poz. 528 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 424 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym
 • Dz.U. 2019 r. poz. 255 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
 • Dz.U. 2019 r. poz. 244 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania
 • M.P. 2019 r. poz. 230 -  Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich
 • Dz.U. 2019 r. poz. 227 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne
 • M.P. 2019 r. poz. 173 -  Uchwała nr 170 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2476 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2390 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2119 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2031 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1774 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1586 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1580 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1339 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1138 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego
 • M.P. 2018 r. poz. 1015 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 1012 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 1011 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 1010 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r.
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 75
 • art. 51 ust.4 pkt 1
  Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
  1) sposób sporządzania profilu wody w kąpielisku
  [Szczegóły]
 • art. 51 ust.4 pkt 2
  Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
  2) szczegółowy zakres informacji zawartych w profilu wody w kąpielisku i sposób ich przedstawiania
  [Szczegóły]
 • art. 51 ust.4 pkt 3
  Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
  3) sposób dokonywania aktualizacji profilu wody w kąpielisku
  [Szczegóły]
 • art. 53 ust.1 pkt 1
  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:
  1) klasyfikację elementów fizykochemicznych
  [Szczegóły]
 • art. 53 ust.1 pkt 2
  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:
  2) definicje klasyfikacji stanu ilościowego wód podziemnych oraz ich stanu chemicznego
  [Szczegóły]
 • art. 53 ust.1 pkt 3
  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:
  3) sposób interpretacji wyników badań elementów fizykochemicznych i ilościowych
  [Szczegóły]
 • art. 53 ust.1 pkt 4
  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:
  4) sposób prezentacji ich stanu
  [Szczegóły]
 • art. 53 ust.1 pkt 5
  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:
  5) częstotliwość dokonywania oceny ich stanu
  [Szczegóły]
 • art. 53 ust.4 pkt 1a
  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
  1) elementy jakości dla klasyfikacji:
  a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych
  [Szczegóły]
 • art. 53 ust.4 pkt 1b
  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
  1) elementy jakości dla klasyfikacji:
   b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych
  [Szczegóły]