Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

 • Data aktu prawnego: 2017-07-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 102–112, art. 494, art. 502, art. 506, art. 515, art. 525 ust. 3–6 oraz 8 i 9, art. 539 ust. 3–5 i 7, art. 540 ust. 1–4, 6 i 7, art. 541, art. 542, art. 544 ust. 1, art. 554 oraz art. 570, które weszły w życie z dniem 24 sierpnia 2017 r.;
  2) art. 532 ust. 5 i 6, które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.;
  3) art. 524, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
  4) art. 274 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  5) art. 36 ust. 1–3 oraz 6 i 7 oraz art. 303 ust. 1 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2001 r. Nr 97 poz. 1051 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (art. 495)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1136 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (art. 508)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1458 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (art. 492)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 700 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (art. 480)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1448 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (art. 501)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1789 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (art. 504)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1856 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (art. 521)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 525 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (art. 510)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 652 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (art. 481)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 486 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 491)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 656 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (art. 518)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 716 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 483)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 825 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (art. 519)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1067 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (art. 496)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1131 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 516)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1491 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 486)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1537 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (art. 514)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1629 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 482)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1688 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 485)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1727 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 498)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1731 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 512)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1812 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (art. 522)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1827 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 503)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1888 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 487)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1987 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 520)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2134 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 500)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2145 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 484)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2147 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 489)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2255 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (art. 524)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 209 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (art. 505)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 220 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 488)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 286 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (art. 524 pkt 2)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 328 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 494)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 519 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 493 i art. 524)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 552 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (art. 517)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 668 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (art. 506)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 888 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 490)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1023 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (art. 523)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1073 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 497)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1122 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (art. 511)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1149 Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (art. 502)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1327 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (art. 507)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1377 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (art. 515)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1382 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (art. 513)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1405 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 509)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1496 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 499)
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 877 - (art. 8) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 412 - (art. 141) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
  • Dz.U. 2023 r. poz. 295 - (art. 5) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 - (art. 47) Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2625
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2185 - (art. 38) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1549 - (art. 1) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1079 - (art. 122) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
  • Dz.U. 2022 r. poz. 855 - (art. 1) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne
  • Dz.U. 2022 r. poz. 258 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 88 - (art. 6) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2368 - (art. 3) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 2233
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1641 - (art. 54) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1564 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne
  • Dz.U. 2021 r. poz. 784 - (art. 20) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 624
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1378 - (art. 19) Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 - (art. 32) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 782 - (art. 8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 57) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 284 - (art. 90) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 310
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2170 - (art. 1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 59) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 534 - (art. 94) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Dz.U. 2019 r. poz. 125 - (art. 92) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2268
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1722 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 164) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1479 - (art. 14) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 710 - (art. 1) Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 182) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2180 - (art. 5) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1566
  Liczba aktów wykonawczych: 106
 • M.P. 2023 r. poz. 503 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 357 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni
 • Dz.U. 2023 r. poz. 335 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
 • Dz.U. 2023 r. poz. 300 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
 • Dz.U. 2023 r. poz. 244 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 210 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju
 • Dz.U. 2023 r. poz. 207 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
 • Dz.U. 2023 r. poz. 206 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 189 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby
 • Dz.U. 2023 r. poz. 114 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna
 • Dz.U. 2023 r. poz. 86 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Banówki
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2740 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2739 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2715 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2714 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2533 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2499 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2491 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2481 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Dunaju
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2438 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 5
 • art. 53 ust.4 pkt 2c

  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

  3) typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód

  [Szczegóły]
 • art. 105b ust.5

  Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość jednostkowej stawki opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem dla poszczególnej działki rolnej oraz termin i sposób uiszczania tej opłaty

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 161 ust.11

  Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, program ochrony wód morskich, uwzględniając stanowisko Komisji Europejskiej oraz kierując się powszechnym charakterem tego programu.

   

  [Szczegóły]
 • art. 193 ust.7

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym

  [Szczegóły]
 • art. 321

  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje i aktualizuje plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością zapewnienia osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz wart. 61, oraz powszechnym charakterem tego planu.

   

   

   

   

  [Szczegóły]