Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 • Data aktu prawnego: 2016-02-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-04-01

  z wyjątkiem art. 53, który wszedł w życie z dniem 17 lutego 2016 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2019 r. poz. 577 - (art. 10) Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 303 - (art. 23) Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 40) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2354 - (art. 18) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2134
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 153) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 52) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1076 - (art. 9) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 150) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 172) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 339) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 107 - (art. 10) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1851
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1543 - (art. 8) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1428 - (art. 15) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
  • Dz.U. 2017 r. poz. 777 - (art. 12) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 624 - (art. 42) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
  • Dz.U. 2017 r. poz. 245 - (art. 4) Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 60 - (art. 113) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 195
  Liczba aktów wykonawczych: 5
 • M.P. 2018 r. poz. 721 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1813 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1465 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 214 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze
 • Dz.U. 2016 r. poz. 212 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 5
 • art. 13 ust.22 pkt 1
   Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania
  w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte:
  1) we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  [Szczegóły]
 • art. 13 ust.22 pkt 1.
   Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wzory:
  1)   wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  [Szczegóły]
 • art. 13 ust.22 pkt 2
  Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania
  w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte:
  2) w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, w tym oświadczeniach
  o dochodach członków rodziny oraz zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2
  [Szczegóły]
 • art. 13 ust.22 pkt 2.
   Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wzory:
  2)   oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  [Szczegóły]
 • art. 13 ust.22 pkt 3.
   Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wzory:
  3)   oświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego
  [Szczegóły]