Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

 • Data aktu prawnego: 1997-08-29
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2019 r. poz. 326 - (art. 3) Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2354 - (art. 6) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2243 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2187
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 79) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1499 - (art. 4) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1075 - (art. 3) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 121) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 864 - (art. 2) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 723 - (art. 166) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Dz.U. 2018 r. poz. 685 - (art. 5) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 49) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 281) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 106 - (art. 12) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 62 - (art. 3) Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2491 - (art. 5) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2361 - (art. 65) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1876
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1089 - (art. 227) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  • Dz.U. 2017 r. poz. 791 - (art. 5) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 768 - (art. 9) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 724 - (art. 2) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 85 - (art.3) Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 22) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1997 - (art. 3) Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 39) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1988
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1177 - (art. 3) Ustawaz dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 996 - Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
  • Dz.U. 2016 r. poz. 904 - Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 615 - (art. 13) Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1864 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1854 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1844 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1830 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1634 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1513 - (art. 68) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1357 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1348 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1311 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1260 - Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1223 - Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1166 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 978 - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
  • Dz.U. 2015 r. poz. 559 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. sygn. akt P 45/12
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 128
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1585 - (art. 36) Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1133 - (art. 4) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 586 - (art. 2) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1567 - (art. 3) Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1289 - (art. 115) Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1036 - (art. 8) Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 777 - (art. 1) Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1529 - (art. 148) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1385 - (art. 3) Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2012 r. poz. 1376
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2002 r. Nr 72 poz. 665
  • Dz.U. 2002 r. Nr 41 poz. 365 - Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 25 poz. 253 - Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 130 poz. 1452 - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 130 poz. 1450 - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
  • Dz.U. 2001 r. Nr 111 poz. 1195 - Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 100 poz. 1084 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy — Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
  • Dz.U. 2001 r. Nr 8 poz. 64 - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 122 poz. 1316 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe
  • Dz.U. 2000 r. Nr 119 poz. 1252 - Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
  • Dz.U. 2000 r. Nr 116 poz. 1216 - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
  • Dz.U. 2000 r. Nr 114 poz. 1191 - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 - (art. 609) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 93 poz. 1027 - Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe
  • Dz.U. 1999 r. Nr 40 poz. 399 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 11 poz. 95 - Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1118 - Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 160 poz. 1063 - Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 140 poz. 939
  Liczba aktów wykonawczych: 26
 • Dz.U. 2019 r. poz. 258 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 231 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie świadczenia przez banki usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 883 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1068 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach
 • Dz.U. 2017 r. poz. 960 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez bank do wniosku o wydanie zezwolenia na powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa w zakresie niektórych czynności
 • Dz.U. 2017 r. poz. 883 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rejestru wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację
 • Dz.U. 2017 r. poz. 677 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 638 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach
 • Dz.U. 2017 r. poz. 637 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach
 • Dz.U. 2017 r. poz. 457 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia wykazu holdingów, trybu i terminów składania oraz aktualizacji zgłoszeń holdingów, a także wzoru zgłoszenia holdingu
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1419 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2016 r. w sprawie identyfikacji banku w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1371 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1112 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie planu naprawy banku oraz grupowego planu naprawy
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1018 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji banków wyłączonych z limitów dużych ekspozycji
 • Dz.U. 2016 r. poz. 987 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013
 • Dz.U. 2016 r. poz. 971 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami
 • Dz.U. 2014 r. poz. 123 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami
 • Dz.U. 2010 r. Nr 161 poz. 1081 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji banku krajowego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym banku krajowego
 • Dz.U. 2007 r. Nr 56 poz. 373 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji
 • Dz.U. 2004 r. Nr 236 poz. 2364 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji
 • Brak niezrealizowanych upoważnień