Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 2126

Data ogłoszenia: 2017-11-17

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

 • Data aktu prawnego: 2011-06-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 54
 • M.P. 2018 r. poz. 1249 -  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019
 • M.P. 2018 r. poz. 725 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłat na rok 2019 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • M.P. 2018 r. poz. 724 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2293 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2075 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1945 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1615 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1118 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1052 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 321 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2033 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2023 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1229 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 425 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2144 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1941 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1840 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1702 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1171 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża
 • Dz.U. 2015 r. poz. 987 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 9
 • art. 69 ust.1 pkt 1

   Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach oraz odpowiadającego im zakresu i wymiaru praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 4, dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

  [Szczegóły]
 • art. 69 ust.1 pkt 2

   Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych 

  [Szczegóły]
 • art. 69 ust.1 pkt 3

   Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

   3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych
  [Szczegóły]
 • art. 69 ust.1 pkt 4

   Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji

  [Szczegóły]
 • art. 69a ust.1 pkt 1a

   Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe wymagania:

  a) dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 3 i 4, oraz w zakresie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 55, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-7

  [Szczegóły]
 • art. 69a ust.1 pkt 1b

   Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe wymagania:

   b) w zakresie określonym w art. 56 pkt 2-4 i 7, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 5, w tym okresy ważności zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych, oraz zagadnienia objęte badaniami psychologicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 5
  [Szczegóły]
 • art. 69a ust.1 pkt 2

   Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych 

  [Szczegóły]
 • art. 69a ust.1 pkt 3

   Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

  3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych
  [Szczegóły]
 • art. 69a ust.1 pkt 4

   Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

  4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji
  [Szczegóły]