Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

 • Data aktu prawnego: 2003-02-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-10-01

  z tym że:
  1) w przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. poz. 1800, z późn. zm.), oraz dłużników odpowiadających solidarnie wraz z przedsiębiorcami, będących stroną postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie tej ustawy, przepisy niniejszej ustawy o postępowaniu naprawczym weszły w życie z dniem 24 kwietnia 2003 r., z tym że postępowanie naprawcze nie obejmuje zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych  objętych postępowaniem toczącym się na podstawie przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, jeżeli przedsiębiorca jest stroną takiego postępowania w chwili ogłoszenia oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  2) przepisy art. 451, art. 454–470, art. 481 i art. 482 stosuje się z dniem 1 maja 2004 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 794
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1860 - (art. 15) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1843 - (art. 33) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1723 - (art. 10) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
  • Dz.U. 2023 r. poz. 825 - (art. 8) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1520
  • Dz.U. 2022 r. poz. 872 - (art. 7) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 807 - (art. 8) Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 738) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2140 - (art. 5) Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1598 - (art. 10) Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1177 - (art. 71) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1080 - (art. 2 i art. 1 pkt 5) Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 97) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 1228
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2217 - (art. 9) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2089 - (art. 2) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1802 - (art. 1 i art. 7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 - (art. 13) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 31) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 912 - (art. 2 i art. 4 pkt 1) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 498
  • Dz.U. 2019 r. poz. 326 - (art. 4) Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 17) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 55 - (art. 19 i art. 25 pkt 6) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 92) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 23) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 685 - (art. 7) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 398 - (art. 21) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2491 - (art. 7) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 2344
  • Dz.U. 2017 r. poz. 791 - (art. 10) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2261 - (art. 115) Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art.  44) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 2171
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 74) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 82) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 996 - (art. 354) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
  • Dz.U. 2016 r. poz. 615 - (art. 22) Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1844 - (art. 454) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1259 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1166 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 978 - (art. 428) Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 233
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1626 - (art. 4) Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1306 - (art. 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 613 - (art. 7) Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 355 - (art. 1) Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1529 - (art. 155) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2012 r. poz. 1112
  • Dz.U. 2012 r. poz. 578 - Dz.U. 2012 r. poz. 578
  • Dz.U. 2012 r. poz. 173 - USTAWA z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze
  • Dz.U. 2011 r. Nr 234 poz. 1391 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 232 poz. 1377 - (art. 36) Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • Dz.U. 2011 r. Nr 205 poz. 1210 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 199 poz. 1175 - (art. 164) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 142 poz. 828 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Dz.U. 2011 r. Nr 138 poz. 810 - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze
  • Dz.U. 2011 r. Nr 106 poz. 622 - Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  • Dz.U. 2011 r. Nr 85 poz. 458 - Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 257 poz. 1724 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 230 poz. 1509 - Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze
  • Dz.U. 2010 r. Nr 155 poz. 1037 - Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
  • Dz.U. 2009 r. Nr 191 poz. 1484 - Dz.U. 2009 r. Nr 191 poz. 1484
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361
  • Dz.U. 2009 r. Nr 131 poz. 1075 - Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 2009 r.o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 85 poz. 716 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 53 poz. 434 - Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Dz.U. 2009 r. Nr 42 poz. 341 - Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 234 poz. 1572 - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 116 poz. 731 - Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 96 poz. 606 - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze
  • Dz.U. 2007 r. Nr 179 poz. 1279 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2007 r. sygn. akt SK 4/06
  • Dz.U. 2007 r. Nr 123 poz. 850 - (art. 21) Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 157 poz. 1119 - (art. 50) Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • Dz.U. 2006 r. Nr 133 poz. 935 - Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2006 r. Nr 47 poz. 347 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2006 r. sygn. akt SK 4/05
  • Dz.U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 - (art. 121) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 183 poz. 1538 - (art. 206) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  • Dz.U. 2005 r. Nr 94 poz. 785 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze
  • Dz.U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 - (art. 225) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz. 1808 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 146 poz. 1546 - (art. 319) Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Dz.U. 2004 r. Nr 121 poz. 1264 - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 96 poz. 959 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 91 poz. 871 - (art. 17) Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 91 poz. 870 - Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 217 poz. 2125 - Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2003 r. Nr 60 poz. 535
  Liczba aktów wykonawczych: 20
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2170 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbioru dokumentów, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2152 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2032 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia akt oraz zbioru dokumentów, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1954 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1839 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 392 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1744 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości
 • Dz.U. 2020 r. poz. 507 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wzoru formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 506 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 504 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt do zgłoszeń wierzytelności
 • Dz.U. 2020 r. poz. 488 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2276 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2242 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu zlikwidowanych składników masy upadłości
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2241 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności syndyka, wzoru sprawozdania rachunkowego syndyka i wzoru sprawozdania ostatecznego syndyka
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2240 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2239 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej oraz wzoru planu podziału i ostatecznego planu podziału
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2220 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z wykonania planu podziału
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2219 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru listy wierzytelności
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2203 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym, spisu należności w postępowaniu upadłościowym oraz spisu nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 185 poz. 1313 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy
 • Brak niezrealizowanych upoważnień