Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

 • Data aktu prawnego: 2004-01-29
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 40, art. 41 ust. 2–5 i art. 42, które weszły w życie z dniem 17 marca 2004 r.;
  2) art. 12 ust. 5, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 32
 • Dz.U. 2023 r. poz. 766 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii
 • Dz.U. 2007 r. Nr 2 poz. 15 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej
 • Dz.U. 2005 r. Nr 48 poz. 454 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 77 poz. 519 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi
 • Dz.U. 2004 r. Nr 86 poz. 808 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie przestrzegania stosowania prawodawstwa weterynaryjnego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 89 poz. 857 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 89 poz. 860 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób
 • Dz.U. 2004 r. Nr 100 poz. 1014 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. wsprawie wzoru upoważnienia iwzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności
 • Dz.U. 2011 r. Nr 103 poz. 597 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 125 poz. 1310 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń
 • Dz.U. 2004 r. Nr 200 poz. 2057 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii
 • Dz.U. 2004 r. Nr 245 poz. 2462 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2004 r. w sprawie form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 19 ust.2a

  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej

  pracownika Inspekcji oraz rodzaje zabezpieczeń tej legitymacji przed przerobieniem lub podrobieniem, mając na względzie potrzebę zapewnienia identyfikacji pracowników Inspekcji uprawnionych do przeprowadzania kontroli w imieniu Inspekcji, a także zastosowanie takich zabezpieczeń tej legitymacji, które uniemożliwią jej przerobienie lub podrobienie

   

   

  [Szczegóły]