Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

 • Data aktu prawnego: 2017-12-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-02-01

  z wyjątkiem art. 346, który wszedł w życie z dniem 17 stycznia 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1996 r. Nr 106 poz. 491 Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 273 i art. 346 pkt 1)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 205 poz. 1203 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (art. 327)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 230 poz. 1371 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (art. 328)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 295 Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 332)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 616 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (art. 333)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1015 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (art. 320)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1392 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (art. 292)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1822 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 335)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 295 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (art. 261)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 475 Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (art. 264)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 620 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (art. 287)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1485 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (art. 337)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1930 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (art. 294)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 49 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (art. 316)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 625 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (art. 255)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 669 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (art. 340)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 758 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (art. 314)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 803 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (art. 309)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 904 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (art. 341)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 922 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (art. 282)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 966 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 289)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1167 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (art. 322)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1483 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (art. 298)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1510 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (art. 271)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1947 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 342)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1984 Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (art. 343)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2046 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 278)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2140 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (art. 344)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2217 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (art. 284)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 15 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (art. 325)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 161 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (art. 297)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 201 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 280)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 220 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 274)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 283 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (art. 301)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 290 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (art. 293)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 556 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (art. 295)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 631 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 321)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 657 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 323)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 664 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (art. 317)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 678 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (art. 290)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 708 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (art. 345)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 861 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (art. 313)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 870 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 279)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 882 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (art. 267)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 888 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 283)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 959 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 302)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 978 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 324)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1057 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 268)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1065 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 305)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1120 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (art. 330)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1127 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (art. 291)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1160 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 318)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1201 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 252)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1204 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 263)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1260 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 276)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1261 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 257)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1383 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 286)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1430 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 253)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1456 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (art. 336)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1481 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (art. 329)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1498 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (art. 334)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1768 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 311)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1778 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 285)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1839 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (art. 288)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1851 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 339)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1870 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (art. 256)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1876 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 281)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1904 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (art. 275)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1907 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 307)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1920 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 300)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1938 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 308)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1952 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 304)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1992 Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 272)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1993 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 312)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2065 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 319)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2067 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 259)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2149 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (art. 270)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2183 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 310)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2200 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 299)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2206 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 331)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2213 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (art. 277)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2222 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 258)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2225 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 265)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2365 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 260)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 23 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 296)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 56 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 306)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 106 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (art. 346)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 108 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 254)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 122 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (art. 338)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 132 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 266)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 133 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 269)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 134 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (art. 315)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 155 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 251)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 160 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 326)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 173 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 303)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 200 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 262 i 346)
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 325
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1860 - (art. 25) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1586 - (art. 6) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 641 - (art. 18) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 347 - (art. 11) Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę
  • Dz.U. 2023 r. poz. 240 - (art. 13) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2600 - (art. 19) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 66
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1115 - (art. 9) Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 765) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2333 - (art. 20) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1728 - (art. 7) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 575
  • Dz.U. 2021 r. poz. 11 - (art. 21) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 138) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2112 - (art. 19) Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1610 - (art. 7) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 59) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 384
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1726 - (art. 14) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1635 - (art. 7) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1091 - (art. 8) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 828
  • Dz.U. 2019 r. poz. 125 - (art. 94) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2399 - (art. 13) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 - (art. 45) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 165) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1562 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 58) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 730 - (art. 37) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 187) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 138
  Liczba aktów wykonawczych: 75
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2180 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniach lekarskich
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1971 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1601 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby
 • Dz.U. 2023 r. poz. 496 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2023 r. poz. 339 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2023 r. poz. 330 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie badań funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka
 • Dz.U. 2023 r. poz. 143 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Służbę Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2023 r. poz. 106 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2023 r. poz. 77 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wymagań wobec funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2720 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby
 • Dz.U. 2022 r. poz. 544 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2460 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie psów służbowych w Służbie Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1786 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2021 r. w sprawie obiegu i wzorów dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w Służbie Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1684 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2020 r. w sprawie kosztów poniesionych na ochronę prawną funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1660 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2020 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1392 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2020 r. poz. 391 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie badań funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa po powrocie do kraju z wykonywania zadań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierowania go na turnus leczniczo-profilaktyczny
 • Dz.U. 2020 r. poz. 369 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2210 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie pouczeń o prawach przysługujących osobie kontrolowanej lub ujętej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz wzorów protokołów
 • Dz.U. 2019 r. poz. 930 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie norm wyżywienia przysługujących funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa
 • Brak niezrealizowanych upoważnień