Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Data aktu prawnego: 2007-09-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2008-10-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 12 ust. 2 i 3a, art. 15 ust. 9, art. 20 ust. 3–5 i art. 46a, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2008 r.;
  2) art. 32, który weszły w życie z dniem 20 stycznia 2008 r.;
  3) art. 45, który weszły w życie z dniem 3 listopada 2007 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 9
 • M.P. 2018 r. poz. 721 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1812 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1467 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2324 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2229 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Dz.U. 2011 r. Nr 288 poz. 1694 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Dz.U. 2011 r. Nr 73 poz. 395 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 123 poz. 836 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 118 poz. 798 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 3
 • art. 15 ust.9 pkt 1

  Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania
  w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, sposób ustalania dochodu uprawniającego do
  świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte:
  1) we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  [Szczegóły]
 • art. 15 ust.9 pkt 2

  Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia:
  2) sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  [Szczegóły]
 • art. 15 ust.9 pkt 3

  Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania
  w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, sposób ustalania dochodu uprawniającego do
  świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte:

  3) w zaświadczeniu organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającym
  informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych
  w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych

  [Szczegóły]