Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

 • Data aktu prawnego: 2018-01-26
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-05-20

  z wyjątkiem:
  1) art. 18, który wszedł w życie z dniem 28 kwietnia 2018 r.;
  2) art. 56, który wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 641 - (art. 19) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 347 - (art. 12) Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę
  • Dz.U. 2023 r. poz. 240 - (art. 14) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1727
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1728 - (art. 8) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1940
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1635 - (art. 8) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1091 - (art. 9) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 125 - (art. 95) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2399 - (art. 14) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 166) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Dz.U. 2018 r. poz. 729
  Liczba aktów wykonawczych: 31
 • M.P. 2023 r. poz. 456 -  Zarządzenie nr 5 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby
 • M.P. 2023 r. poz. 455 -  Zarządzenie nr 4 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • M.P. 2023 r. poz. 454 -  Zarządzenie nr 9 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • M.P. 2023 r. poz. 452 -  Zarządzenie nr 3 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wymogów na poszczególnych stanowiskach służbowych w Straży Marszałkowskiej
 • M.P. 2023 r. poz. 451 -  Zarządzenie nr 8 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • M.P. 2023 r. poz. 450 -  Zarządzenie nr 6 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 633 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 336 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 63 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1035 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 926 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 543 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 54 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2098 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1788 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1766 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej z tytułu podróży służbowej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1763 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przekazywania informacji Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1643 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1549 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1425 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 7
 • art. 43 pkt 1

  Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób i tryb nadawania stopni Straży Marszałkowskiej funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej

  – uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego postępowania i informowania zainteresowanych funkcjonariuszy

  Straży Marszałkowskiej o działaniach podejmowanych przez przełożonych w tych sprawach.

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 43 pkt 2

  Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzory wniosków o nadanie stopnia Straży Marszałkowskiej oraz wzory aktów nadania stopnia Straży Marszałkowskiej

  – uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego postępowania i informowania zainteresowanych funkcjonariuszy

  Straży Marszałkowskiej o działaniach podejmowanych przez przełożonych w tych sprawach.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 43 pkt 3

  Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia:

  3) tryb sporządzania dokumentów, o których mowa w pkt 2

  – uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego postępowania i informowania zainteresowanych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej o działaniach podejmowanych przez przełożonych w tych sprawach.

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 50a ust.15 pkt 1

  Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia:

  1) warunki i metody przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 3

  – mając na uwadze potrzebę sprawnego pobrania materiału do badań, sprawnego i prawidłowego przeprowadzania badań oraz zagwarantowania wiarygodności ich wyników, a także metodykę przeprowadzania takich badań oraz skutki oddziaływania środków działających podobnie do alkoholu na organizm i zapewniając poszanowanie godności funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej i zasad ochrony danych osobowych

  [Szczegóły]
 • art. 50a ust.15 pkt 2

  Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób dokumentowania badań, o których mowa w ust. 3, w tym wzory protokołów z przeprowadzonych badań

  – mając na uwadze potrzebę sprawnego pobrania materiału do badań, sprawnego i prawidłowego przeprowadzania badań oraz zagwarantowania wiarygodności ich wyników, a także metodykę przeprowadzania takich badań oraz skutki oddziaływania środków działających podobnie do alkoholu na organizm i zapewniając poszanowanie godności funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej i zasad ochrony danych osobowych

   

  [Szczegóły]
 • art. 50a ust.15 pkt 3

  Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia:

  3) wykaz środków działających podobnie do alkoholu

  – mając na uwadze potrzebę sprawnego pobrania materiału do badań, sprawnego i prawidłowego przeprowadzania badań oraz zagwarantowania wiarygodności ich wyników, a także metodykę przeprowadzania takich badań oraz skutki oddziaływania środków działających podobnie do alkoholu na organizm i zapewniając poszanowanie godności funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej i zasad ochrony danych osobowych

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 140

  Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, mając na względzie sprawność prowadzonego postępowania.

   

  [Szczegóły]