Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 730

Data ogłoszenia: 2018-04-13

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

 • Data aktu prawnego: 2018-01-26
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-05-20

  z wyjątkiem:
  1) art. 3 pkt 1a, 4 i 5, art. 4 pkt 3, 4 i 6, art. 6 pkt 2–5, pkt 6 w zakresie art. 88 ust. 4 pkt 2 oraz pkt 7, art. 8, art. 9, art. 21 pkt 3, 5 i 6, art. 22, art. 23 pkt 2, art. 25–27, art. 29, art. 32a, art. 35 pkt 10 lit. b tiret drugie w zakresie pkt 4, pkt 12 w zakresie ust. 2, pkt 16 lit. b i pkt 17 w zakresie art. 35, art. 38a, które wchodzą w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.;
  2) art. 38 i art. 39, które wchodzą w życie z dniem 28 kwietnia 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2014 r. poz. 616 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (art. 34)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2217 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (art. 12)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 290 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (art. 19)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 631 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 29)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 657 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 32)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 678 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (art. 18)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 861 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (art. 27)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 870 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 11)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1065 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 23)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1120 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (art. 33)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1204 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 6)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1383 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 14)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1464 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (art. 31)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1778 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 13)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1839 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (art. 16)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1904 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (art. 10)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1920 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 21)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1938 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 24)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1952 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 22)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1993 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 26)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2067 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2183 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 25)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2186 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (art. 28)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2225 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 8)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2365 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 132 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (art. 37)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 155 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 319 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (art. 38)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 373 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 17)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 388 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (art. 15)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 399 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 400 Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 424 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (art. 20)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 452 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (art. 36)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 470 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (art. 30)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 481 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 35)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 303 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (art. 38a)

Hasła:

 • Dz.U. 2019 r. poz. 1726 - (art. 15) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1635 - (art. 9) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1622 - (art. 23) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • Dz.U. 2019 r. poz. 303 - (art. 24) Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień