Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

 • Data aktu prawnego: 2014-07-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2014-09-13
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 114
 • M.P. 2022 r. poz. 9 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 19 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014−2020
 • M.P. 2022 r. poz. 20 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014–2020
 • M.P. 2019 r. poz. 55 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 63 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014–2020
 • Dz.U. 2022 r. poz. 69 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje ‒ wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‒2020
 • Dz.U. 2022 r. poz. 102 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‒2020
 • Dz.U. 2019 r. poz. 181 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014–2020
 • Dz.U. 2020 r. poz. 185 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020
 • Dz.U. 2016 r. poz. 200 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
 • M.P. 2018 r. poz. 248 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 266 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 289 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 354 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‒2020
 • M.P. 2018 r. poz. 358 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 371 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020
 • M.P. 2021 r. poz. 375 -  Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020
 • M.P. 2019 r. poz. 416 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 463 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 464 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014–2020
 • Brak niezrealizowanych upoważnień