Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

 • Data aktu prawnego: 1996-08-30
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-04-08

  z tym że przepisy art. 4, 25, 39, 48–50, 63 i 70–73 oraz rozdziału 2 działu IV weszły w życie z dniem 22 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2024 r. poz. 123 - (art. 32) Ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 343
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2666 - (art. 43) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023
  • Dz.U. 2022 r. poz. 807 - (art. 4) Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 318
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1535 - (art. 5) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 425
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2400 - (art. 82) Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1709 - (art. 2) Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 - (art. 6) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 284 - (art. 11) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 2181
  • Dz.U. 2019 r. poz. 492 - (art. 3) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2170
  • Dz.U. 2018 r. poz. 702 - (art. 2) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1055
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 14) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1174 - (art. 1) Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 981
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 747
  • Dz.U. 2015 r. poz. 143 - Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 612 - (art. 1) Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
  • Dz.U. 2014 r. poz. 598 - (art. 5) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1643 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 216
  • Dz.U. 2012 r. poz. 459 - USTAWA z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa
  • Dz.U. 2011 r. Nr 34 poz. 171 - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 257 poz. 1726 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228 - (art. 106) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 108 poz. 685 - Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy -- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 28 poz. 144 - Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
  • Dz.U. 2009 r. Nr 157 poz. 1241 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 13 poz. 70 - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
  • Dz.U. 2008 r. Nr 180 poz. 1109 - (art. 24) Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”
  • Dz.U. 2006 r. Nr 208 poz. 1532 - Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
  • Dz.U. 2006 r. Nr 107 poz. 721 - Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 - (art. 110) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 178 poz. 1479 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1418 - Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2005 r. Nr 167 poz. 1400 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 273 poz. 2722 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt K 2/04
  • Dz.U. 2004 r. Nr 273 poz. 2703 - Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 123 poz. 1291 - (art. 54) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 116 poz. 1207 - (art. 53) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 6 poz. 39 - Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. ozaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat ztytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego
  • Dz.U. 2003 r. Nr 90 poz. 844 - (art. 21) Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  • Dz.U. 2003 r. Nr 60 poz. 535 - (art. 529) Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
  • Dz.U. 2002 r. Nr 240 poz. 2055 - Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 0państwowych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397
  • Dz.U. 2002 r. Nr 169 poz. 1387 - Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 113 poz. 984 - Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  • Dz.U. 2002 r. Nr 25 poz. 253 - Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 122 poz. 1320 - (art. 9) Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców
  • Dz.U. 2001 r. Nr 76 poz. 807 - Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 72 poz. 745 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. zmieniająca ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane zreformą systemu ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 63 poz. 637 - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw ibanków oraz ozmianie niektórych ustaw, ustawy onarodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 122 poz. 1315 - Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2000 r. Nr 84 poz. 948 - (art. 68) Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego„Polskie Koleje Państwowe”
  • Dz.U. 2000 r. Nr 60 poz. 703 - Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu ustawy o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 31 poz. 383 - Ustawa z dnia 29 marca 2000 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 26 poz. 306 - (art. 21) Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
  • Dz.U. 2000 r. Nr 15 poz. 180 - Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
  • Dz.U. 1999 r. Nr 101 poz. 1178 - Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 40 poz. 400 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 141 poz. 945 - Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 137 poz. 926 - (art. 323) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
  • Dz.U. 1997 r. Nr 121 poz. 770 - Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 106 poz. 673 - Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 98 poz. 603 - Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 32 poz. 184 - Ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
  • Dz.U. 1996 r. Nr 156 poz. 775 - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
 • Dz.U. 1996 r. Nr 118 poz. 561
  Liczba aktów wykonawczych: 32
 • Dz.U. 2006 r. Nr 84 poz. 580 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji
 • Dz.U. 2004 r. Nr 277 poz. 2744 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa
 • Dz.U. 2004 r. Nr 269 poz. 2667 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. wsprawie warunków spłaty należności za korzystanie zprzedsiębiorstwa
 • Dz.U. 2004 r. Nr 269 poz. 2666 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2004 r. Nr 198 poz. 2038 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem
 • Dz.U. 2003 r. Nr 206 poz. 2004 -  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 55 poz. 476 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu wniektórych spółkach handlowych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 35 poz. 303 -  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą ztych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników
 • Dz.U. 1997 r. Nr 110 poz. 719 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 60 poz. 371 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, rolnikami lub rybakami.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 44 poz. 280 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 22 poz. 114 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu komercjalizacji.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień