Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 2215

Data ogłoszenia: 2018-11-28

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

 • Data aktu prawnego: 2018-10-04
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 124 pkt 4 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  2) art. 49 ust. 5 i 6, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.;
  3) art. 77 ust. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  4) art. 23 ust. 5 i 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 477 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (art. 119)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1449 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (art. 123)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1776 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (art. 124)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1410 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (art. 130)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1778 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 117)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2190 Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (art. 131)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 621 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 126)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 623 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (art. 127)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 644 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (art. 113)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 723 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 132)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 917 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 112)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 999 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 129)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1036 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 115)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1252 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (art. 118)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1265 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 122)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1355 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 125)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1509 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 114)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1906 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 116)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1986 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 120)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2038 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 128)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2174 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 121)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 2019 r. poz. 613 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 467 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 416 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 4
 • art. 23 ust.12

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2, oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych

  [Szczegóły]
 • art. 49 ust.13

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania stopy referencyjnej i szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik

  [Szczegóły]
 • art. 104 ust.5
  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania informacji, o której mowa w ust. 1, tryb jej przekazywania oraz jej wzór [Szczegóły]
 • art. 105 ust.7 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób i tryb przeliczenia kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w art. 83 ust. 1 pkt 1 na podstawę wymiaru świadczenia

  [Szczegóły]