Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Data aktu prawnego: 1996-06-21
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 309
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1860 - (art. 9) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2600 - (art. 8) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2487
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1933 - (art. 4) Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1488 - (art. 45) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2448 - (art. 16) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 2073
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 13
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 18) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 125 - (art. 64) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
  • Dz.U. 2019 r. poz. 15 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2216
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 6) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 37) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 273 i art. 346 pkt 1) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 106 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 908 - (art. 10) Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228 - (art. 105) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Dz.U. 2007 r. Nr 25 poz. 162 - (art. 1 pkt 20) Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Dz.U. 2006 r. Nr 218 poz. 1592 - (art. 36) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
  • Dz.U. 1998 r. Nr 131 poz. 860 - (art. 4) Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 141 poz. 943 - (art. 72) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 70 poz. 443 - (art. 39) Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne
 • Dz.U. 1996 r. Nr 106 poz. 491
  Liczba aktów wykonawczych: 13
 • Dz.U. 2024 r. poz. 216 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Katolickie Centrum Edukacji KANA
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1888 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przekazywania Biuru Nadzoru Wewnętrznego informacji oraz wzoru imiennego upoważnienia inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 63 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1888 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 821 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 368 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności
 • Dz.U. 2018 r. poz. 283 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przekazywania Biuru Nadzoru Wewnętrznego informacji oraz wzoru imiennego upoważnienia inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 232 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przechowywania, ewidencjonowania oraz pobierania broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w Biurze Nadzoru Wewnętrznego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 230 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przekazywania składników rzeczowych majątku ruchomego Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego przez organy i jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane
 • Dz.U. 2018 r. poz. 220 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 183 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego
 • Dz.U. 2001 r. Nr 1 poz. 3 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie stanowisk w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej
 • Dz.U. 1998 r. Nr 118 poz. 768 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Katolickie Centrum Edukacji KANA
 • Brak niezrealizowanych upoważnień