Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 2243

Data ogłoszenia: 2018-11-30

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku

 • Data aktu prawnego: 2018-11-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c, art. 2 pkt 3–5, art. 18 oraz art. 19, które weszły w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.;
  2) art. 2 pkt 1, art. 8 pkt 3–6, art. 10 pkt 2, 4, 6 i 9–16, art. 11 pkt 1 i 2, art. 15, art. 36 oraz art. 43, które wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2018 r.;
  3) art. 4, art. 6, art. 9 pkt 1–4, pkt 6 lit. a i pkt 7, art. 14, art. 44 oraz art. 45, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1925 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (art. 18)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1252 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (art. 7)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1771 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1089 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 21)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1373 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (art. 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1523 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (art. 5)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1934 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (art. 15)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1937 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 19)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2003 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 13)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 483 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (art. 14)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 621 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 798 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 11)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 999 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 17)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1036 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1182 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 20)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1355 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1417 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (art. 8)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2038 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (art. 16)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2187 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2210 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (art. 22)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2286 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2386 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 12)
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2217 - (art. 24) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 875 - (art. 7) Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień