Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 60

Data ogłoszenia: 2019-01-11

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-12-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-03-04

  z wyjątkiem:
  1) art. 45 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2019 r.;
  2) art. 45 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019 r.;
  3) art. 23 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.;
  4) art. 45 pkt 1, 2, 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  5) art. 9 i art. 40 w zakresie wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wchodzą w życie z dniem 12 stycznia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2014 r. poz. 183 Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (art. 45 pkt 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2245 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (art. 13)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2261 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (art. 41)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 570 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 23)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 599 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (art. 42)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 978 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 27)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1223 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (art. 34)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1368 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 9)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1464 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (art. 1)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1508 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 37)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1577 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 11)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1778 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 8)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1832 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (art. 35)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1844 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 31)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1845 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 30)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2195 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 24)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2211 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 15)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2217 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (art. 43)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2344 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 17)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2422 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 123 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 32)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 167 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (art. 20)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 554 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 25)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 603 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 28)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 617 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 647 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (art. 44)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 800 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 7 i art. 45 pkt 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 986 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 992 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 33 i art. 45 pkt 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1218 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1265 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 21)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1302 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 45 pkt 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1360 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1382 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 26)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1431 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (art. 45 pkt 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1510 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 22)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (art. 45)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1900 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (art. 29)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1945 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 18)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1990 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2096 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2134 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 40)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2141 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (art. 39)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2220 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 19)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2221 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (art. 38)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2389 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 36)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 45 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (art. 16)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 52 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 12 i art. 45 pkt 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 58 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 14)
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2294 - (art. 11) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1403 - (art. 9) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 934 - (art. 4) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 848 - (art. 21) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień