Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

 • Data aktu prawnego: 2019-02-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-04-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 95, art. 96 pkt 3, 5, 9–11, pkt 14 lit. c, pkt 21 lit. a, pkt 25, 26 i 39, art. 111 ust. 2, art. 128 i art. 130, które weszły w życie z dniem 22 marca 2019 r.;
  2) art. 39, art. 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 pkt 1, art. 74 i art. 84 pkt 1 lit. c tiret drugie, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 570 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 78)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1821 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (art. 77)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1892 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (art. 70)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2077 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 83)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 91 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 72)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 141 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (art. 81)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 397 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (art. 80)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 736 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (art. 84)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 762 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 75)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 947 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (art. 85)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 986 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 74)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 996 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (art. 93 i 97)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1036 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 73)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1114 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 82)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1249 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (art. 86)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1252 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (art. 76)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1445 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 71)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1475 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (art. 87)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1668 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 96)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 95)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2153 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (art. 92)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2221 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (art. 90)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (art. 97)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2268 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 94)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2272 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (art. 91)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 175 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (art. 88)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 382 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (art. 89)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 430 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (art. 79)
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • Dz.U. 2023 r. poz. 251 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i rocznego sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1911 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie trybu łączenia, podziału i likwidacji instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1859 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie trybu pracy Kolegium Doradców i wysokości wynagrodzenia jego członków
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1761 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1523 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom rady instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Dz.U. 2019 r. poz. 592 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz
 • Dz.U. 2019 r. poz. 591 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 4
 • art. 34l ust.2 pkt 1

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum Łukasiewicz, w tym:

  1) przeznaczenie pomocy

  – z uwzględnieniem wymagań dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej określonych w przepisach prawa wspól-

  notowego oraz celów Sieci

   

  [Szczegóły]
 • art. 34l ust.2 pkt 2

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum Łukasiewicz, w tym:

  2) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

  – z uwzględnieniem wymagań dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej określonych w przepisach prawa wspólnotowego oraz celów Sieci

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 34l ust.2 pkt 3

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum Łukasiewicz, w tym:

  3) sposób kumulowania pomocy

  – z uwzględnieniem wymagań dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej określonych w przepisach prawa wspólnotowego oraz celów Sieci

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 34l ust.2 pkt 4

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum Łukasiewicz, w tym:

  4) maksymalne wielkości pomocy

  – z uwzględnieniem wymagań dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej określonych w przepisach prawa wspólnotowego oraz celów Sieci

   

   

   

   

  [Szczegóły]