Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 730

Data ogłoszenia: 2019-04-19

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • Data aktu prawnego: 2019-02-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-05-04

  z wyjątkiem:
  1) art. 87 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2019 r.;
  2) art. 107 pkt 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2019 r.;
  3) art. 157 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2001 r. Nr 16 poz. 168 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (art. 55)
  • Dz.U. 2009 r. Nr 91 poz. 741 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989 (art. 100)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 185 poz. 1092 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (art. 115)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 208 poz. 1241 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (art. 117)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 392 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (art. 36)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1001 Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (art. 34)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1204 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (art. 84)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1390 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (art. 85)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 10 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (art. 95)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 883 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 93)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1207 Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (art. 2)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1725 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (art. 53)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1874 Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 62)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1920 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (art. 146)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 151)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2261 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (art. 149)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 865 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (art. 136)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 922 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (art. 49)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1051 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (art. 154)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1054 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (art. 101)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1089 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 155)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1267 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (art. 137)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1318 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 96)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1371 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (art. 42)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1373 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (art. 45)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1505 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (art. 81)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1832 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (art. 131)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1858 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (art. 139)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1970 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (art. 70)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2093 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (art. 91)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2128 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (art. 54)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2148 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (art. 76)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2192 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne (art. 143)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2195 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 90)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 362 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (art. 77)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 405 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (art. 144)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 425 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (art. 124)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 473 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 66)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 511 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 43)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 613 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (art. 52)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 620 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (art. 20)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 624 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (art. 98)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 647 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (art. 158)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 690 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (art. 134)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 723 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 157)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 771 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (art. 159)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 792 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (art. 51)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 800 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 44)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 867 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (art. 125)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 917 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 925 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (art. 122)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 937 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (art. 119)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 957 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 160)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 967 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 993 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (art. 113)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 996 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (art. 148)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 998 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 114)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (art. 161)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1014 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (art. 57)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1182 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 150)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1183 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 61)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1184 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1201 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (art. 135)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1202 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 28)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1218 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (art. 50)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1243 Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (art. 142)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1265 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 75)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1270 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 48)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1271 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (art. 102)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1285 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1313 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 21)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1314 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1316 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 27)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1344 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 89)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1345 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (art. 58)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1355 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 78)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1382 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 107)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1398 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (art. 140)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1401 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (art. 92)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1431 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (art. 127)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1454 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 37)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1457 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 22)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1458 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 82)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1471 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 19)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1472 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (art. 104)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1476 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (art. 13)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1482 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (art. 116)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1508 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 73)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1510 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 80)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1559 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (art. 97)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1600 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 40)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1668 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 162)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1829 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (art. 99)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1878 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (art. 29)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1916 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (art. 8)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1919 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (art. 87)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1945 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 64)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1954 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 79)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1983 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 23)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1984 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (art. 128)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1986 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 72)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1990 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 41)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2014 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 30)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2016 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (art. 108)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2033 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (art. 33)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2067 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 68)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2068 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 12)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2096 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (art. 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2115 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2134 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 141)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2137 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2163 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (art. 56)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2179 Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (art. 14)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2187 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 46)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2190 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 110)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2214 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 17)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2220 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 71)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2224 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 129)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2286 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 86)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2332 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (art. 153)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2386 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 103)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2389 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 133)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 25 Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (art. 24)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 58 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 60)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 63 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (art. 32)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 84 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (art. 112)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 123 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 63)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 134 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 126)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 174 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (art. 18)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 217 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (art. 67)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 266 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (art. 74)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 283 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (art. 35)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 288 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 26)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 289 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 25)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 298 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 88)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 300 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 47)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 330 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 69)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 345 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 130)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 357 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (art. 156)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 381 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 138)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 382 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (art. 120)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 408 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 111)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 409 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 109)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 518 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (art. 59)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 537 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 38)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 540 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (art. 16)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 553 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 580 Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (art. 121)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 586 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (art. 132)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 648 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (art. 152)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 649 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (art. 31)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 653 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (art. 106)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 659 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 118)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 670 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 94)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 681 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (art. 105)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 700 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 83)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 701 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 123)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 710 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 65)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 725 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 15)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 755 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 39)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 768 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 147)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 795 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 145)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień