Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

 • Data aktu prawnego: 2018-01-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-02-22

  z wyjątkiem:
  1) art. 3 ust. 1 pkt 8, który wszedł w życie z dniem 1 września 2018 r.;
  2) art. 24, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
  3) art. 34 i art. 35, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;

  4) art. 36, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.;
  5) art. 39 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 23 sierpnia 2018 r.;
  6) art. 41 ust. 1, który wszedł w życie z dniem 23 maja 2018 r.;
  7) art. 42 i art. 69, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
  8) art. 49 pkt 6, który wszedł w życie z dniem 3 listopada 2018 r.;
  9) art. 55:
  a) pkt 1 w zakresie dodawanego art. 65l ust. 4 pkt 3, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2019 r.,
  b) pkt 2, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 13
 • Dz.U. 2024 r. poz. 385 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych, jakie muszą spełniać punkty zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu, oraz badań i opłat z nimi związanych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1361 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2024
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1182 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2535 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2158 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1511 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wzorów zgłoszeń do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 845 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 758 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2022
 • Dz.U. 2021 r. poz. 892 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1560 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1757 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1316 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2514 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operatora stacji gazu ziemnego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 7
 • art. 29 ust.2 pkt 1

  Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 29 ust.2 pkt 2

  Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

  2) rodzaje badań technicznych punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) przeprowadzanych przez TDT oraz sposób i terminy ich przeprowadzania

   

  [Szczegóły]
 • art. 29 ust.2 pkt 2a

  Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

  2a) zakres szkoleń, o których mowa w art. 28d ust. 1

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 29 ust.2 pkt 3

  Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

  3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 28 ust. 5 i w art. 28a ust. 3

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 41 ust.6 pkt 1

  Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób:

  1) formułowania i udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 41 ust.6 pkt 2

  Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób:

  2) oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym, w tym urządzeń służących do tankowania lub ładowania

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 41b ust.5

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku na kolejny rok kalendarzowy, wysokość stawek opłaty za nadanie numeru EIPA, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz termin wnoszenia tej opłaty

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]