Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 1495

Data ogłoszenia: 2019-08-08

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

 • Data aktu prawnego: 2019-07-31
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 67, który wszedł w życie z dniem 8 sierpnia 2019 r., z mocą od dnia 27 lipca 2019 r.;
  2) art. 19 pkt 2 i 3 oraz art. 57, które weszły w życie z dniem 9 sierpnia 2019 r.;
  3) art. 2 pkt 2 i 18–21, które wchodzą w życie z dniem 8 września 2019 r.;
  4) art. 62 pkt 1, 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 9 lutego 2020 r.;
  5) art. 1 pkt 1–3, art. 55 oraz art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  6) art. 33 pkt 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
  7) art. 62 pkt 6 lit. a tiret trzecie, lit. b i e i pkt 7 oraz art. 73 ust. 1–8, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.;
  8) art. 14:
  a) pkt 1:
  – lit. a i lit. b w zakresie uchylonego art. 4ba ust. 6,
  – lit. c w zakresie dodanego art. 4ba ust. 9,
  b) pkt 4:
  – lit. a i lit. b w zakresie uchylonego art. 43d ust. 2,
  – lit. c w zakresie dodanego art. 43d ust. 6,
  c) pkt 5,
  d) pkt 6 w zakresie dodanego art. 43f ust. 1–3 i 5
  – które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.;
  9) art. 63 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz art. 68, które wchodzą w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864).

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 592 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (art. 45)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 883 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 41)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 194 Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (art. 24)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 792 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (art. 23)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1162 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (art. 64)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1259 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (art. 42)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1267 Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1311 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (art. 22)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1323 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (art. 40)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1355 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 35)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1530 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 32)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1563 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (art. 65)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (art. 66)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1906 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 17)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2016 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (art. 50)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2068 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2142 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (art. 15)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2174 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 33)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2187 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 18)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2188 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (art. 54)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2214 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 8)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2268 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 59)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2335 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (art. 46)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2386 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 47)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2389 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 56)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2538 Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (art. 67)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 31 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (art. 37)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 43 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 21)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 52 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 27)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 58 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 28)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 63 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (art. 13)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 129 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (art. 51)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 134 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 55)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 268 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (art. 38)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 300 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 20)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 351 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 361 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 471 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (art. 58)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 498 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 31)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 499 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 29)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 540 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 622 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (art. 68)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 659 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 53)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 755 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 14)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 795 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 57)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 847 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (art. 48)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 850 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (art. 34)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 864 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 44)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 865 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 10)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 868 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 52)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 900 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 19)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1000 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 39)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1040 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1079 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1124 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 60)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1145 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1172 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 16)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1214 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (art. 69)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1239 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 43)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1291 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (art. 62)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1292 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (art. 61)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1396 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 25)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1437 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 26)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1438 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1440 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 36)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1460 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1468 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 49)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1580 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 30)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1681 - (art. 15) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 694 - (art. 18 pkt 1) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 255 - (art. 66) Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2255 - (art. 6) Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 875 - (art. 42) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
 • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 62) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień