Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 1655

Data ogłoszenia: 2019-08-30

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-07-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-07-01

  z wyjątkiem art. 1 pkt 9, 10, 12, 13, 17–27, art. 15, art. 28 i art. 35, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2006 r. Nr 191 poz. 1411 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (art. 20)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1857 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (art. 26)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2190 Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (art. 27)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 144 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (art. 12)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 483 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (art. 24)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1355 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 15)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1668 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 34)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2190 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 23)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2210 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (art. 31)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2286 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 19)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 243 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 25)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 300 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 351 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 361 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 498 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 13)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 505 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 540 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 785 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 16)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 795 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 28)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 852 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 18)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 865 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 900 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 10)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1079 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 33)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1115 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 32)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1127 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 21)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1183 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (art. 22)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1302 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 30)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1460 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1500 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 9)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1528 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (art. 29)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 187 - (art. 7) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 159 - (art. 19) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2123 - (art. 8) Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 288 - (art. 15) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2217 - (art. 25) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 88) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień