Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

 • Data aktu prawnego: 2000-11-29
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-01-01

  z wyjątkiem:
  1) rozdziału 13 i art. 136, które weszły w życie z dniem 2 lutego 2001 r.;
  2) art. 21 ust. 2 i art. 27 ust. 2, które weszły w życie z dniem 19 stycznia 2003 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 120
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2058 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zakresu programu monitoringu radiacyjnego środowiska opracowywanego i wdrażanego przez jednostki organizacyjne zakwalifikowane do I lub II kategorii zagrożeń
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1320 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego
 • M.P. 2022 r. poz. 1126 -  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2022 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 1095 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym za lata 2020–21
 • M.P. 2022 r. poz. 1082 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2020–2021
 • Dz.U. 2022 r. poz. 967 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
 • M.P. 2022 r. poz. 879 -  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2022 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 851 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta
 • Dz.U. 2022 r. poz. 722 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 628 -  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2022 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 541 -  Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 487 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego
 • M.P. 2022 r. poz. 204 -  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1959 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2021 r. w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1958 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1920 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1908 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1890 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1725 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1667 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 14
 • art. 33e ust.10

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie szczególnej ochrony w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach i leczeniu kobiet w wieku rozrodczym, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, osób poniżej 16. roku życia, a także opiekunów oraz osób z otoczenia i rodziny pacjentów

  [Szczegóły]
 • art. 33g ust.3

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, diagnostyczne poziomy referencyjne, o których mowa w ust. 1

   

  [Szczegóły]
 • art. 33l ust.16

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres oraz częstotliwość wykonywania testów eksploatacyjnych, a także dopuszczalne odchylenia badanych fizycznych parametrów dla urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych

   

  [Szczegóły]
 • art. 33m ust.12 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  1) kategorie ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych oraz kryteria kwalifikowania tych ekspozycji i narażeń do odpowiednich kategorii

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 33m ust.12 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  2) działania, które należy podjąć w jednostce ochrony zdrowia po wystąpieniu ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego, właściwe dla kategorii, do której ta ekspozycja lub narażenie zostały zakwalifikowane, w tym działania służące ograniczeniu negatywnych skutków zdrowotnych dla pacjentów, wobec których doszło do ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 33m ust.12 pkt 3

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  3) zakres informacji objętych rejestrem, o którym mowa w ust. 11

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 33x pkt 1

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowy zakres audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych

  [Szczegóły]
 • art. 33x pkt 2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego oraz wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego zewnętrznego

  [Szczegóły]
 • art. 33zd ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  1) warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz szczegółowe wymagania dla urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych

  [Szczegóły]
 • art. 33zd ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  2) maksymalne wartości ograniczników dawek (limitów użytkowych dawek) dla osób uczestniczących w eksperymentach medycznych, badaniach klinicznych produktów leczniczych lub badaniach klinicznych wyrobów medycznych, związanych z ekspozycją medyczną, oraz dla opiekunów,

   

  [Szczegóły]