Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 2020

Data ogłoszenia: 2019-10-24

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

 • Data aktu prawnego: 2019-09-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 85 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2019 r.;
  2) art. 88, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2000 r. Nr 39 poz. 443 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (art. 28)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 3 poz. 20 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. ozbieraniu iwykorzystywaniu danych rachunkowych zgospodarstw rolnych (art. 29)
  • Dz.U. 2008 r. Nr 218 poz. 1390 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (art. 44)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 592 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (art. 47)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1491 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (art. 79)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2011 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2062 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (art. 57)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 276 Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 466 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (art. 50)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 627 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (art. 71)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 771 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (art. 81)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 945 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (art. 35)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 966 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 45)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1089 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (art. 82)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1205 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (art. 40)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1398 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (art. 73)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1431 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (art. 68)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1482 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (art. 63)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1537 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (art. 62)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1559 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (art. 46)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1560 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (art. 83)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1668 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 84)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1813 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (art. 80)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1983 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 14)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1990 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 22)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2014 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 17)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2016 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (art. 58)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2068 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2115 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2129 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 13)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2187 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 25)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2190 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 61)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2191 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 85)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2204 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 23)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2216 Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 18)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2308 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (art. 72)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2386 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 54)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2389 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 70)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 118 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (art. 66)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 147 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 161 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 291 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (art. 64)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 300 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 26)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 341 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 59)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 345 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 69)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 409 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 60)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 482 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (art. 16)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 540 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (art. 10)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 545 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (art. 74)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 553 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 580 Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (art. 65)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 676 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (art. 21)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 688 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 32)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 710 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 31)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 712 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (art. 20)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 785 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 39)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 795 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 88)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 823 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (art. 86)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 865 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 869 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 52)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 900 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 24)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 972 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (art. 34)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 988 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 75)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1042 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (art. 49)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1073 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (art. 78)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1265 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (art. 77)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1295 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 42)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1348 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (art. 43)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1373 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 37)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1379 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (art. 67)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1427 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 55)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1440 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 38)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1445 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 48)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1453 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 30)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1465 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (art. 36)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1499 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1508 Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (art. 53)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1513 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1528 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (art. 76)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1541 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1554 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 51)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1589 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (art. 87)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (art. 88)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1666 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 33)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1770 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (art. 56)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1921 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 41)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2010 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 19)

Hasła:

 • Dz.U. 2020 r. poz. 2275 - (art. 4) Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 76) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień