Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 2217

Data ogłoszenia: 2019-11-15

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-10-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-11-30

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 10 i 76 oraz art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  2) art. 8 pkt 4 i 5 oraz art. 14 pkt 22, pkt 43 lit. b i pkt 47, które wchodzą w życie z dniem 3 września 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1771 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (art. 6)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 819 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (art. 21)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 483 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (art. 16)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1130 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (art. 23)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1355 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 11)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1906 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2014 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2187 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2243 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (art. 24)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2286 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 14)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 243 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 17)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 298 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 15)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 381 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 18)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 498 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 9)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 505 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 623 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 795 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 20)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 865 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1421 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 22)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1460 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (art. 25)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1871 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (art. 13)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1885 Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (art. 19)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2144 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 10)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2146 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (art. 12)
 • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 69) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
 • Dz.U. 2020 r. poz. 288 - (art. 20) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień