Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Data aktu prawnego: 1982-10-26
 • Data wejścia w życie aktu: 1983-05-13
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 37
 • Dz.U. 1983 r. Nr 25 poz. 105 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia.
 • Dz.U. 1983 r. Nr 25 poz. 110 -  Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.
 • Dz.U. 1983 r. Nr 25 poz. 111 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprawowania kontroli legalności skierowania i przebywania w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywają.
 • Dz.U. 1983 r. Nr 25 poz. 112 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
 • Dz.U. 1983 r. Nr 25 poz. 113 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecznego.
 • Dz.U. 1983 r. Nr 25 poz. 117 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organiźmie.
 • Dz.U. 1983 r. Nr 25 poz. 120 -  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w pociągach i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach lotniczych.
 • Dz.U. 1983 r. Nr 25 poz. 121 -  Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach morskich.
 • Dz.U. 2003 r. Nr 135 poz. 1271 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. wsprawie postępowania wrazie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych oraz wysokości opłaty za przechowywanie napojów alkoholowych wdepozycie
 • Dz.U. 2003 r. Nr 199 poz. 1950 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. wsprawie treści, wielkości, wzoru isposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub ozakazie sprzedaży alkoholu małoletnim
 • Dz.U. 2004 r. Nr 20 poz. 192 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r.w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 262 poz. 2617 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 listopada 2004 r. wsprawie wypadków iokoliczności, wktórych ze względu na zwyczaje międzynarodowe dopuszczalne jest podawanie ispożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 250 poz. 1883 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 • Dz.U. 2011 r. Nr 61 poz. 311 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 217 poz. 1290 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
 • Dz.U. 2012 r. poz. 734 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
 • Dz.U. 2013 r. poz. 851 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 145 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
 • M.P. 2014 r. poz. 145 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1850 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień