Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

 • Data aktu prawnego: 1997-06-06
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-09-01

  przepisy art. 647 i art. 650 § 3 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
Liczba aktów wykonawczych: 65
 • Dz.U. 2003 r. Nr 108 poz. 1020 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. wsprawie postępowania mediacyjnego wsprawach karnych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 108 poz. 1017 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu postępowania wsprawach związanych zuczestnictwem ławników sądów powszechnych wskładach orzekających sądów wojskowych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 107 poz. 1006 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy
 • Dz.U. 2003 r. Nr 104 poz. 980 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. wsprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków wsprawach zoskarżenia prywatnego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 97 poz. 886 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 10
 • art. 52a §6

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór kwestionariusza indywidualnej oceny, odrębnie dla pokrzywdzonego i świadka wskazanego w § 5, oraz sposób i miejsce przechowywania tego kwestionariusza, mając na uwadze konieczność zebrania w sposób wyczerpujący danych o pokrzywdzonym lub świadku, niezbędnych do ustalenia, czy zachodzą podstawy do przeprowadzenia czynności przewidzianych w przepisach wymienionych w § 1 oraz konieczność zachowania ustawowych wymogów ochrony danych pokrzywdzonego lub świadka.

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100b §5

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, strukturę systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 100a, jego minimalną funkcjonalność, warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia i pobierania zgromadzonych w nim danych oraz sposób opatrywania kopii, o których mowa w § 2, unikalnym oznaczeniem identyfikującym, a ponadto może określić podmiot, któremu powierza realizację zadań związanych z prowadzeniem tego systemu, oraz zakres zadań powierzonych do realizacji, uwzględniając konieczność zapewnienia powszechnej dostępności zgromadzonych danych, zapewnienia sprawności wprowadzania danych do systemu, zapewnienia kompletności i prawidłowości danych przetwarzanych w systemie oraz potrzebę zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem do nich

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 141

  Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb doręczania pism organów procesowych, z wyłączeniem doręczeń, o których mowa w art. 131 § 1 pkt 1, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, a także właściwej realizacji gwarancji procesowych jego uczestników

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 171 §9

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji o przebiegu, sposobie i warunkach przesłuchania dla osób, o których mowa w § 3, odrębnie dla podejrzanego i świadka, uwzględniając potrzebę zrozumienia tych informacji przez osoby przesłuchiwane.

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 185f §3

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji o przebiegu, sposobie i warunkach przesłuchania dla osób, o których mowa w § 2, odrębnie dla osób przesłuchiwanych, o których mowa w art. 185a–185c oraz art. 185e, uwzględniając potrzebę zrozumienia tych informacji przez osoby przesłuchiwane

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 185f §4

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygotowania i przeprowadzenia przesłuchań, o których mowa w § 1, oraz warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania przesłuchań, o których mowa w § 1 zdanie pierwsze, w tym ich wyposażenie techniczne, mając na względzie konieczność zapewnienia swobody wypowiedzi i poczucia bezpieczeństwa osób przesłuchiwanych przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb tych osób.

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 300 §4 pkt 1

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pisemnych:

  1) pouczeń, o których mowa w § 1–3, w tym odrębne dla osób, które nie ukończyły 18 lat, mając na względzie konieczność zrozumienia pouczenia przez osoby niekorzystające z pomocy obrońcy lub pełnomocnika, osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia lub osoby, które nie ukończyły 18 lat

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 300 §4 pkt 2

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pisemnych:

  2) wyjaśnień, o których mowa w § 3a, odrębne dla osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz osób, które nie ukończyły 18 lat, mając na względzie konieczność zrozumienia wyjaśnień przez te osoby.

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 607l §4 pkt 1

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wzór pisemnego pouczenia, o którym mowa w § 3a, w tym odrębny dla osób, które nie ukończyły 18 lat, mając na względzie konieczność zrozumienia pouczenia przez osoby niekorzystające z pomocy obrońcy lub pełnomocnika, osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia lub osoby, które nie ukończyły 18 lat

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 607l §4 pkt 2

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzory pisemnych wyjaśnień, o których mowa w § 3b, odrębnych dla osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz osób, które nie ukończyły 18 lat, mając na względzie konieczność zrozumienia wyjaśnień przez te osoby

   

   

   

   

  [Szczegóły]