Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 284

Data ogłoszenia: 2020-02-21

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-01-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-02-29

  z wyjątkiem art. 106 ust. 4, art. 107 ust. 2 i art. 108 ust. 2, które weszły w życie z dniem 22 lutego 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2001 r. Nr 111 poz. 1196 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (art. 26)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 178 poz. 1060 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audyty (EMAS) (art. 73)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1219 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (art. 70)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2012 Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (art. 67)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 155 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (art. 33)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1056 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (art. 41)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1372 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (art. 53)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1849 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (art. 55)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1966 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (art. 54)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2000 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (art. 10)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2011 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 19)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2042 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (art. 30)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2078 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (art. 63)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2119 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (art. 14)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2152 Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 111 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (art. 32)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 144 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (art. 31)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 362 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (art. 38)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1154 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (art. 89)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1259 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (art. 52)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1378 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (art. 8)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1932 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (art. 23)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 160 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (art. 29)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 261 Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (art. 56)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 269 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (art. 44)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 284 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (art. 18)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 291 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (art. 74)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 482 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (art. 9)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 521 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (art. 60)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 534 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (art. 92)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 542 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (art. 77)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 630 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (art. 93)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 660 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 46)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 688 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 37)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 701 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 75)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 710 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 35)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 755 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 13)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 847 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (art. 65)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 868 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 72)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 869 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 64)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 945 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1082 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o fundacji – Zakłady Kórnickie (art. 27)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1124 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 91)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1155 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 45)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1162 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (art. 52)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1225 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (art. 71)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1239 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 59)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1252 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (art. 47)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1302 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 88)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1350 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (art. 69)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1355 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1362 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 36)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1396 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 22)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1398 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (art. 50)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1437 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 24)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1440 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 39)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1447 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (art. 62)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1473 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1554 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 61)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1568 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (art. 21)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1580 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 28)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1593 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (art. 94)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1610 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (art. 40)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1680 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (art. 95)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1770 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (art. 68)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1792 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (art. 20)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1793 Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (art. 78)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1862 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (art. 49)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1885 Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (art. 87)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1895 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 85)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1900 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (art. 76)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1901 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (art. 96)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1924 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (art. 97)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2010 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2144 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 34)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2158 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (art. 80)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2169 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2181 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2357 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 17)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 22 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 58)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 65 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 16)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 89 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 42)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 110 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 15)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 117 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (art. 83)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 136 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (art. 81)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 177 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (art. 66)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 180 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 43)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 191 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (art. 84)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 211 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (art. 25)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 231 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (art. 82)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 261 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 79)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 264 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (art. 86)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 276 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 283 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 57)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 306 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (art. 48)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 310 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 90)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • M.P. 2021 r. poz. 708 -  Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych będących w posiadaniu ministra właściwego do spraw energii, przeznaczonych do realizacji zadań i kompetencji przejmowanych przez ministra właściwego do spraw klimatu
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2423 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2301 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1401 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1210 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1176 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
 • Dz.U. 2020 r. poz. 520 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
 • Brak niezrealizowanych upoważnień