Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Data aktu prawnego: 2000-11-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-01-01

  z wyjątkiem art. 18 i art. 21, które weszły w życie z dniem 28 grudnia 2000 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 58
 • Dz.U. 2001 r. Nr 18 poz. 216 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Dz.U. 2004 r. Nr 195 poz. 2010 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Dz.U. 2006 r. Nr 226 poz. 1651 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
 • Dz.U. 2008 r. Nr 187 poz. 1152 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013
 • Dz.U. 2009 r. Nr 21 poz. 116 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach...
 • Dz.U. 2009 r. Nr 70 poz. 604 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój Ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013
 • Dz.U. 2009 r. Nr 21 poz. 117 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach ...
 • Dz.U. 2009 r. Nr 34 poz. 271 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013
 • Dz.U. 2011 r. Nr 210 poz. 1255 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013
 • Dz.U. 2011 r. Nr 112 poz. 656 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Dz.U. 2011 r. Nr 221 poz. 1315 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń jako pomocy de minimis
 • Dz.U. 2012 r. poz. 765 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie regionalnych instytucji finansujących
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1064 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Dz.U. 2013 r. poz. 412 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013
 • Dz.U. 2013 r. poz. 708 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013
 • Dz.U. 2014 r. poz. 138 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013
 • Dz.U. 2014 r. poz. 854 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1572 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1571 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1570 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 9
 • art. 6a ust.5 pkt 1

  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowy sposób i tryb weryfikacji przez Agencję spełniania warunków, o których mowa w ust. 1

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 6a ust.5 pkt 2

  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

  2) zakres informacji przedstawianych we wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, oraz dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wpis do tego rejestru, a także zakres danych wpisywanych do tego rejestru

   

  [Szczegóły]
 • art. 6a ust.5 pkt 3

  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

  3) szczegółowy sposób i tryb dokonywania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, zmiany, w tym sprostowania, wstrzymania, zablokowania oraz wykreślenia wpisu

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 6a ust.5 pkt 4

  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

  4) standardy świadczenia usług rozwojowych przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8

   

  [Szczegóły]
 • art. 6a ust.5 pkt 5

  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

  5) szczegółowe wymagania w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego oraz kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia usług rozwojowych

   

  [Szczegóły]
 • art. 6a ust.5 pkt 6

  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

  6) szczegółowe wymagania w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej

   

  [Szczegóły]
 • art. 6a ust.5 pkt 7

  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

  7) szczegółowe wymagania w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, w tym wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających zapewnienie należytej jakości świadczenia tych usług

   

  [Szczegóły]
 • art. 10b

  Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem, o którym mowa w ustawie

  z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie

  finansowej 2021–2027, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tego programu

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 10c

  Właściwy minister pełniący funkcję instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, o której mowa

  w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w porozumieniu z ministrem właści-

  wym do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tej inwestycji

   

   

   

  [Szczegóły]