Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 322

Data ogłoszenia: 2020-02-27

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-01-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-03-15

  z wyjątkiem art. 1 pkt 8, art. 2–6, art. 8–13, art. 17 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 19, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2231 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (art. 13)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 59 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 499 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 701 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 706 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 852 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1225 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (art. 10)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1239 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 9)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1666 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1792 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2365 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (art. 12)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 283 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 306 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (art. 7)
 • Dz.U. 2020 r. poz. 374 - (art. 30) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień