Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 471

Data ogłoszenia: 2020-03-18

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-02-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-09-19

  z wyjątkiem art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g2 i 8g5, który wchodzi w życie z dniem 19 marca 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1161 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2176 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (art. 20)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1345 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (art. 8)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1380 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (art. 16)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1474 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 10)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 630 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (art. 23)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 755 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 933 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (art. 18)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1000 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 14)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1011 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (art. 13)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1186 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1372 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1437 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1589 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (art. 24)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (art. 19)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2410 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (art. 17)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 55 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 11)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 65 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 213 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (art. 21)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 215 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (art. 12)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 219 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (art. 22)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 283 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 15)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 293 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 470 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 2)
 • Dz.U. 2022 r. poz. 258 - (art. 3) Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 782 - (art. 9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 72) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień