Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 568

Data ogłoszenia: 2020-03-31

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-03-31
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-03-31

  1) z wyjątkiem:
  a) art. 31, który wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2020 r.,
  b) art. 8 pkt 4 w zakresie dodawanego art. 6 ust. 4 oraz art. 22 pkt 1–3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.,
  c) art. 27 pkt 7 w zakresie zmienianego art. 4065 § 5–7, który wchodzi w życie z dniem 3 września 2020 r.;
  2) z tym że:
  a) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15h ust. 1 pkt 1 – z mocą od dnia 9 grudnia 2019 r.,
  b) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15zb – z mocą od dnia 7 lutego 2020 r.,
  c) art. 1 pkt 17 w zakresie dodawanego art. 31x – z mocą od dnia 1 marca 2020 r.,
  d) art. 1 pkt 11, pkt 14 w zakresie dodawanych art. 15a–15d, art. 15h ust. 1 pkt 2, art. 15l i art. 15zc oraz pkt 17 w zakresie dodawanych art. 31e, art. 31f, art. 31j, art. 31m, art. 31za i art. 31zm – z mocą od dnia 8 marca 2020 r.,
  e) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.,
  f) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15k – z mocą od dnia 13 marca 2020 r.,
  g) art. 89 – z mocą od dnia 15 marca 2020 r.,
  h) art. 1 pkt 3 lit. a–c oraz art. 66 – z mocą od dnia 26 marca 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2001 r. Nr 122 poz. 1320 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (art. 30)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2151 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (art. 18)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1378 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (art. 8)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1431 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (art. 44)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2215 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (art. 54)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2232 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (art. 46)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 43 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 23)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 50 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (art. 55)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 238 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (art. 19)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 351 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 9)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 505 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 27)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 548 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (art. 50)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 645 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 25)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 667 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (art. 28)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 684 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (art. 40)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 701 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 42)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 755 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 821 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 865 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 869 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 38)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 900 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 20)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1077 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (art. 43)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1115 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 52)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1124 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 51)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1171 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (art. 10)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1180 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 56)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1211 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (art. 57)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1402 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (art. 37)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1421 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 49)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1427 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 39)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1433 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (art. 47)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (art. 62)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1520 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (art. 58)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1532 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (art. 59)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1556 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (art. 60)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1579 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (art. 61)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1751 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (art. 63)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1810 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (art. 21)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1950 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 13)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2167 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (art. 31)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2199 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (art. 34)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 19 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (art. 26)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 30 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (art. 14)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 53 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 24)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 89 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 35)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 106 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 32 i art. 58 pkt 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 110 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 16)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 122 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (art. 12)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 139 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (art. 53)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 140 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (art. 29)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 180 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 36)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 190 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (art. 64)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 261 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 45)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 266 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 22)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 275 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 326 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 41)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 346 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 33)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 396 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 426 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 17)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 505 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 48)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 523 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (art. 15)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 532 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (art. 7)

Hasła:

 • Dz.U. 2023 r. poz. 2760 - (art. 3 pkt 24 i art. 11) Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1785 - (art. 5) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1641 - (art. 4) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2023 r. poz. 803 - (art. 16) Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 556 - (art. 9) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2023 r. poz. 295 - (art. 6) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 - (art. 52) Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2236 - (art. 25) Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2127 - (art. 48) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1967 - (art. 48) Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1730 - (art. 7) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1692 - (art. 19) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1561 - (art. 25) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 202 - (art. 5) Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 64 - (art. 5) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2368 - (art. 5) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1535 - (art. 16) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2255 - (art. 7) Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2157 - (art. 5) Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1747 - (art. 18) Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1478 - (art. 2) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1262 - (art. 43) Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 78) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
 • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 75) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1643 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 771 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”
 • M.P. 2022 r. poz. 22 -  Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • M.P. 2021 r. poz. 939 -  Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1729 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1596 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 662 -  Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 65 ust.43

  Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie udzielania pożyczek, o których mowa w ust. 5 pkt 5

   

  [Szczegóły]