Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 • Data aktu prawnego: 2020-04-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-04-18

  z wyjątkiem:
  1) art. 22, który wszedł w życie z mocą od dnia 13 marca 2020 r.;
  2) art. 28, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
  3) art. 53 pkt 8 w zakresie dodawanego art. 67c – który wszedł w życie z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;
  4) art. 73 pkt 45, który wszedł w życie z mocą od dnia 13 kwietnia 2020 r.;
  5) art. 73 pkt 57 w zakresie dodawanego art. 15zzzzm – który wszedł w życie z mocą od dnia 12 marca 2020 r.;
  6) art. 73 pkt 20, 38, 39 i 41, które weszły w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.;
  7) art. 73 pkt 68 w zakresie dodawanego art. 31zy6 – który wszedł w życie z mocą od dnia 14 marca 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 90 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (art. 13)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1846 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (art. 48)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1967 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (art. 40)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2069 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (art. 17)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2184 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (art. 58)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 483 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (art. 52)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1491 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (art. 16)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1560 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (art. 61)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 60)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2188 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (art. 50)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 483 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (art. 55)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 505 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 29)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 534 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (art. 64)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 710 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 33)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 713 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (art. 18)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 865 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 20)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 869 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 43)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 900 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 25)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1077 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (art. 51)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1171 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (art. 23)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1183 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (art. 44)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1186 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 21 i art. 72)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1373 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 36)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 19)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1396 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 31)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1397 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 47)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1398 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (art. 41)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1429 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 32)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1519 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 28)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1572 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (art. 65)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1579 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (art. 66)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1770 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (art. 45)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1815 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (art. 67)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1942 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (art. 49)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2217 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 69)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2294 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (art. 68)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2460 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 35)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 19 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (art. 27)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 67 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (art. 22)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 85 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 63)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 95 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 34)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 110 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 24)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 139 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (art. 62)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 180 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 39)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 217 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (art. 53)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 256 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (art. 14)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 261 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 54)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 266 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 26)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 275 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (art. 15)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 310 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 57)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 332 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (art. 46)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 346 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 38)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 73)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 384 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (art. 59)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 424 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (art. 70)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 425 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (art. 71)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 449 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (art. 30)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 463 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 37)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 471 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (art. 72)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 505 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 56)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 567 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 74)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 75)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 688 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (art. 42)
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 683
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1617 - (art. 5) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 201
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2306 - (art. 2) Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 376
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2141 - (art. 2) Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2106 - (art. 5) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1192 - (art. 4) Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 737
  • Dz.U. 2021 r. poz. 159 - (art. 20) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 145) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1493 - (art. 22) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1423 - (art. 5) Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 79) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 979 - (art. 28) Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 - (art. 47) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
 • Dz.U. 2020 r. poz. 695
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1107 -  Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczania w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po jego odwołaniu środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
 • Brak niezrealizowanych upoważnień