Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

 • Data aktu prawnego: 2015-05-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 5, który wszedł w życie z dniem 26 czerwca 2018 r.;
  2) art. 148 i art. 149, które weszły w życie z dniem 1 września 2015 r.;
  3) art. 428 pkt 138 w zakresie dotyczącym art. 227, który wszedł w życie z dniem 29 lipca 2015 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1860 - (art. 20) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1723 - (art. 25) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2309
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 757) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2140 - (art. 15) Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1588
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1177 - (art. 74) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1080 - (art. 5 i art. 1 pkt 6) Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1298 - (art. 50) Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 814
  • Dz.U. 2020 r. poz. 288 - (art. 17) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2217 - (art. 17) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2089 - (art. 3) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1802 - (art. 6) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 - (art. 25) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 912 - (art. 3) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 326 - (art. 9) Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 243
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 37) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 55 - (art. 24 i art. 25 pkt 9) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 119) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 49) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 398 - (art. 29) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 149 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1508
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 89) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 145) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 122) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1574
  • Dz.U. 2016 r. poz. 996 - (art. 366) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
  • Dz.U. 2016 r. poz. 615 - (art. 43) Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1844 - (art. 477) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1830 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1513 - (art. 77) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1259 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2015 r. poz. 978
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2118 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1838 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1822 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2215 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2214 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności nadzorcy sądowego i zarządcy, wzoru sprawozdania rachunkowego i wzoru sprawozdania końcowego zarządcy
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2207 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu sanacyjnym
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2206 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu wierzytelności oraz wzoru spisu wierzytelności spornych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień