Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 875

Data ogłoszenia: 2020-05-15

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 • Data aktu prawnego: 2020-05-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-05-16

  z wyjątkiem:
  1) art. 1, art. 2, art. 8, art. 46 pkt 47 w zakresie dodawanego art. 31zzg, oraz art. 63–65, które wchodzą w życie z dniem 30 maja 2020 r.;
  2) art. 7 w zakresie art. 12a ust. 4, art. 27 w zakresie art. 72a ust. 1, oraz art. 30 w zakresie 139b ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 15 maja 2020 r. z mocą od dnia 30 kwietnia 2020 r.;
  3) art. 10:
  a) pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 16 maja 2021 r.,
  b) pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  4) art. 14 pkt 1–7 i 12, które wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r.;
  5) art. 9, art. 16, art. 18 oraz art. 72, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
  6) art. 29 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2020 r. z mocą od dnia 13 marca 2020 r.;
  7) art. 33, który wchodzi w życie po upływie 15 czerwca 2020 r., z wyjątkiem pkt 1 w zakresie art. 4b ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  8) art. 46:
  a) pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 r.,
  b) pkt 3:
  – w zakresie art. 4d, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2020 r. z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.,
  – w zakresie art. 4e, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2020 r. z mocą od dnia 8 marca 2020 r.,
  c) pkt 19, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2020 r. z mocą od dnia 1 maja 2020 r.,
  d) pkt 31, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2020 r. z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.,
  e) pkt 36, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2020 r. z mocą od dnia 7 marca 2020 r.;
  9) art. 58, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2020 r. z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.;

  10) art. 59, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2020 r. z mocą od dnia 18 kwietnia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1846 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (art. 22)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 483 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (art. 43 pkt 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 700 Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (art. 34)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1205 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (art. 17)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1560 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (art. 36)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 35)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 213 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (art. 33)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 294 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (art. 29)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 534 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (art. 38)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 542 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (art. 27)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 568 Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (art. 25)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 710 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 13)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 740 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (art. 31)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1123 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (art. 39)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1145 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1239 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 19)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1460 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (art. 42)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1579 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (art. 40)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1690 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (art. 41)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1798 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (art. 43)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1801 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (art. 15)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1820 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (art. 44)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1895 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 30)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1950 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2010 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2140 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2181 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2199 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (art. 16)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2410 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (art. 20)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2460 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 14)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2475 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (art. 23)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 67 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 85 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 37)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 154 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (art. 24)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 251 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (art. 28)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 266 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 10)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 275 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 288 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (art. 45)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 310 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 32)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 332 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (art. 21)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 365 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 11)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 46)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 426 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 47)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 797 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 26)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 808 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 18)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 971 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 43 pkt 2)

Hasła:

 • Dz.U. 2022 r. poz. 1301 - (art. 19) Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1192 - (art. 5) Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 981 - (art. 5) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 159 - (art. 21) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 146) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2255 - (art. 8) Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 80) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień