Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

 • Data aktu prawnego: 2020-06-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-06-24

  z wyjątkiem:
  1) art. 50, art. 58 i art. 89, które weszły w życie z dniem 24 lipca 2020 r.;
  2) art. 70 pkt 1 i art. 76, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  3) art. 75, który wszedł w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 14 listopada 2019 r.;
  4) art. 77:
  a) pkt 3 lit. a, b i e, pkt 4 lit. a–c oraz pkt 5 i 10, które weszły w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 25 maja 2020 r.,
  b) pkt 34–36, które weszły w życie z dniem 24 lipca 2020 r.,
  c) pkt 58 w zakresie art. 31q ust. 8, który wszedł w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.,
  d) pkt 27 i 60, które weszły w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;
  5) art. 77 pkt 24 i art. 93, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1162 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (art. 66)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1491 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (art. 27)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 67)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2024 Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (art. 69)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2215 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (art. 70)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 43 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 42)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 84 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (art. 54)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 294 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (art. 60)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 482 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (art. 34)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 544 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (art. 62)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 667 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (art. 44)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 713 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (art. 28)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 821 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (art. 26)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 865 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 32)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 900 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 40)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1000 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 50)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1183 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (art. 53)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1186 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 33)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1292 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (art. 65)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1460 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 71 pkt 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1469 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (art. 71)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1520 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (art. 72)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1554 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 52 i art. 76)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1798 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (art. 73)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1820 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (art. 74)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1843 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 49)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1950 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 38)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (art. 76)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2087 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (art. 75)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2357 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 41)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 23 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 48)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 30 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (art. 39)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 85 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 68)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 117 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (art. 58)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 122 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (art. 37)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 140 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (art. 45)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 191 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (art. 59)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 195 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (art. 57)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 261 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 56)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 276 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 29)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 286 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (art. 43)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 293 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 47)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 365 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 46)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 77)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 396 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 31)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 78)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 79)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 802 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (art. 61)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 833 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 36)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 80)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 908 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 63)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 935 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (art. 55)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 971 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 64)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 998 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (art. 35)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1076 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 51)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień