Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 1291

Data ogłoszenia: 2020-07-24

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-07-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-08-08

  z wyjątkiem:
  1) art. 1:
  a) pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 ust. 5 pkt 3 oraz lit. c w zakresie art. 3 ust. 8 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia 2020 r.,
  b) pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 ust. 5 pkt 9 oraz lit. c w zakresie art. 3 ust. 8 pkt 9, pkt 13 lit. c i e, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.,
  c) pkt 4 lit. a tiret trzecie i lit. b, pkt 5 i 6, pkt 7 w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 14, pkt 28 lit. b, pkt 32 lit. a, pkt 42 lit. a oraz pkt 45, 57–62 i 66, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.,
  d) pkt 21 lit. e, pkt 22 lit. a w zakresie art. 16c ust. 1 pkt 1, lit. b, lit. c w zakresie art. 16c ust. 2 pkt 17 i 18, lit. d–h, lit. m–r, lit. s w zakresie art. 16c ust. 17e i 17g, pkt 23, pkt 26 lit. a i pkt 44, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.,

  e) pkt 40, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.,

  f) pkt 25 lit. c w zakresie art. 16f ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. c–e, f oraz j, pkt 2a i 3, pkt 29 lit. f, pkt 32 lit. b i c, pkt 51 lit. a tiret trzecie, lit. b oraz lit. c w zakresie art. 19f ust. 9a i 9b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.,
  g) pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 ust. 5 pkt 5, 7 i 8 oraz lit. c w zakresie art. 3 ust. 8 pkt 5, 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;

  2) art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 2022 r. poz. 2770 - (art. 13) Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2459 - (art. 5 i art. 7 pkt 1) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2232 - (art. 6) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2401 - (art. 18) Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2345 - (art. 5) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2112 - (art. 21) Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1493 - (art. 24) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2023 r. poz. 585 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 14b ust.3

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzór dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty” obowiązujących w trakcie odbywania stażu podyplomowego rozpoczynającego się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

   

  [Szczegóły]