Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 1342

Data ogłoszenia: 2020-08-05

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

 • Data aktu prawnego: 2018-10-04
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 124 pkt 4 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  2) art. 49 ust. 5 i 6, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.;
  3) art. 77 ust. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  4) art. 23 ust. 5 i 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1079 - (art. 125) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 1342
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 70) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 54) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1572 - (art. 32) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1074 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2215
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1742 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1198 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1102 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1034 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sposobu i trybu przeliczania przekazanych kwot na podstawę wymiaru świadczenia
 • Dz.U. 2019 r. poz. 613 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 467 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 416 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu
 • Brak niezrealizowanych upoważnień