Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

 • Data aktu prawnego: 2017-05-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-06-21

  z wyjątkiem art. 55 ust. 1–10, art. 56 ust. 1–9 oraz art. 226, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 1035
  • Dz.U. 2024 r. poz. 619 - (art. 3) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1843 - (art. 41) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1723 - (art. 31) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 1015
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2640 - (art. 15) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1302
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2106 - (art. 4) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1598 - (art. 21) Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 1415
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 49) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2217 - (art. 22) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2200 - (art. 117) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1571 - (art. 1) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1421
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 155) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2243 - (art. 21) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2193 - (art. 16) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 162) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 398 - (art. 31) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1089
  Liczba aktów wykonawczych: 23
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2250 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów
 • M.P. 2023 r. poz. 1231 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2024
 • M.P. 2023 r. poz. 1230 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2024
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1565 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego
 • M.P. 2022 r. poz. 1111 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2023
 • M.P. 2022 r. poz. 1074 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023
 • M.P. 2021 r. poz. 1082 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2022
 • M.P. 2021 r. poz. 1081 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2022
 • Dz.U. 2021 r. poz. 218 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich
 • M.P. 2020 r. poz. 1082 -  Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021
 • M.P. 2020 r. poz. 1051 -  Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2021
 • Dz.U. 2020 r. poz. 311 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie kwoty przekazywanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na pokrycie kosztów niektórych zadań realizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2438 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2321 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu
 • M.P. 2019 r. poz. 1145 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2020
 • M.P. 2018 r. poz. 1168 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego na rok 2019
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2396 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2391 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2244 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla kontrolera Komisji Nadzoru Audytowego oraz osoby nadzorującej kontrolera Komisji Nadzoru Audytowego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2074 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień