Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

 • Data aktu prawnego: 2017-10-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 80 pkt 11–15, art. 83 pkt 3, 10 i 12–15, art. 86 pkt 5 i 11–14, art. 87 pkt 2, 4 i 5, art. 88, art. 89, art. 91 ust. 1 i art. 145, które weszły w życie z dniem 14 grudnia 2017 r.;
  2) art. 54–69, art. 80 pkt 2, 4–10 i pkt 16 w zakresie art. 85b, art. 85, art. 86 pkt 8, art. 87 pkt 11–13 i art. 112–120, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.;
  3) art. 76 pkt 1–14, pkt 17 lit. b, pkt 22, 23, pkt 28 w zakresie art. 61, pkt 37 lit. a w zakresie art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2 oraz lit. b i c, pkt 38 lit. b, art. 83 pkt 4 i pkt 11 lit. a tiret drugie, art. 86 pkt 4 oraz art. 144, które weszły w życie z dniem 1 września 2018 r.;
  4) art. 35 ust. 4 i 5, art. 70, art. 76 pkt 33 i pkt 37 lit. a w zakresie art. 91b ust. 2 pkt 3 i 4, art. 80 pkt 17 w zakresie art. 90r i art. 81 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 6, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
  5) (uchylony).

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 28
 • Dz.U. 2019 r. poz. 574 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.
 • Dz.U. 2019 r. poz. 554 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2481 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1274 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 • Dz.U. 2018 r. poz. 655 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.
 • Dz.U. 2018 r. poz. 615 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r
 • Dz.U. 2018 r. poz. 611 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2425 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 8
 • art. 60 pkt 1

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie

  ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora

  publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz

  osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej,

  o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór formularza

  zawierającego te informacje

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 60 pkt 2

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

  2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4, w tym kwot refundacji, o których mowa

  w art. 57 ust. 4–6, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego

  oraz osobę fizyczną

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 60 pkt 3

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

  3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej,

  o której mowa w art. 55 ust. 3, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 60 pkt 4

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

  4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa

  w art. 55 ust. 3, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania

  tej dotacji

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 60 pkt 5

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

  5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4, w tym kwot refundacji,

  o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 62 ust.12 pkt 1

  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły

  podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną

  informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kwot refundacji,

  o których mowa w art. 57 ust. 4–6, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji,

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 62 ust.12 pkt 2

  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

  2) tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym

  kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 145b ust.13

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 1, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, mając na celu zapewnienie jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa.

   

   

  [Szczegóły]