Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

 • Data aktu prawnego: 2020-11-18
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-10-05

  z wyjątkiem:
  1) art. 145 i art. 146, które weszły w życie z dniem 23 grudnia 2020 r.;
  2) art. 80, art. 115, art. 144 i art. 161, które weszły w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.;
  3) art. 96 pkt 18, art. 130, art. 134, art. 149 ust. 1 oraz art. 150, które weszły w życie z dniem 6 stycznia 2021 r.;
  4) art. 38 ust. 6, art. 50, art. 52 ust. 5–7, art. 54 ust. 1–5 oraz art. 57 ust. 4, które weszły w życie z dniem 22 stycznia 2021 r.;
  5) art. 9 ust. 1 pkt 1–6 i 8, art. 11 pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 pkt 2 lit. b i c, art. 31, art. 58 ust. 1 pkt 4, art. 63, art. 83 oraz art. 141, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10;
  6) art. 122, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
  7) (uchylony);
  8) art. 126 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
  9) art. 9 ust. 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.;
  10) art. 82 pkt 2, w zakresie dodawanego art. 100b, i art. 159, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2028 r.;
  11) art. 82 pkt 1, 2, w zakresie dodawanego art. 100a, i pkt 3–21, art. 93, art. 96 pkt 1–17 i 19, art. 105 oraz art. 162, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2029 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 786 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (art. 125)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 667 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (art. 91)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 687 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (art. 109)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 869 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 115)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1083 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (art. 120)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1171 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (art. 80)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1397 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 119)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1440 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 104)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1861 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (art. 92)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1921 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 108)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2019 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (art. 142)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2214 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 99)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2279 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (art. 132)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2325 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 96)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2363 Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (art. 139)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 13 Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 78)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 19 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (art. 89)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 27 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 95)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 30 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (art. 82)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 35 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 124)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 75 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (art. 66)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 89 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 107)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 95 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 103)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 106 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 101)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 130 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (art. 79)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 136 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (art. 130)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 195 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (art. 131)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 217 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (art. 128)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 242 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 111)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 256 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (art. 61)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 261 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 129)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 266 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 86)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 275 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (art. 67)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 305 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 69)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 332 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (art. 118)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 346 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 105)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 360 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 68)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 384 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (art. 138)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 389 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (art. 117)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 424 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (art. 143)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 431 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (art. 94)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 463 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 126)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 505 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 135)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 586 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 73)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 617 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (art. 110)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 686 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (art. 102)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 145)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 707 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (art. 112)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 722 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 113)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 723 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 74)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 729 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 93)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 762 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (art. 136)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 765 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (art. 123)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 848 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 116)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 860 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 100)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 870 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 88)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 146)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 895 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 133)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 971 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 140)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1027 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (art. 137)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1041 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (art. 122)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1064 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 121)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1077 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (art. 114)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1173 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (art. 134)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1192 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (art. 70)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1200 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (art. 76)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1228 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 97)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1325 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 84)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1333 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 75)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1341 Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (art. 127)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1400 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (art. 106)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1406 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 72)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1426 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 71)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1427 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 64)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1439 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 81)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1526 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 90)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1575 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 63)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1651 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (art. 65)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1655 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 98)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1683 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (art. 77)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1740 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 62)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 144)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1896 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 85)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1905 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 87)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2296 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (art. 141)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 112 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 83)
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1077 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1202 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie gwarantowanej dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1501 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie reklamacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1503 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1611 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2634 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów i zakresów spraw, w których komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień