Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

 • Data aktu prawnego: 2000-09-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2000-10-27

  z wyjątkiem:
  1) rozdziału 7, art. 65–67, art. 70, które weszły w życie w terminie, o którym mowa w art. 8 ust. 3;
  2) art. 69 pkt 10, który wszedł w życie z dniem 31 grudnia 2000 r.;
  3) art. 69 pkt 9 i pkt 21 oraz art. 74, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.;
  4) art. 71, który wszedł w życie w terminie, o którym mowa w art. 8 ust. 3, jednak nie wcześniej niż dnia 2 stycznia 2001 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 561
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1720 - (art. 5) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2542
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1846 - (art. 23) Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1534 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 728) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 146
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1747 - (art. 4) Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 462 - (art. 4) Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 400 - (art. 2) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 292
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 22) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 492 - (art. 11) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1311
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1089 - (art. 123) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 927 - (art. 1) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1529 - (art. 117) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 680
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 30) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 615 - (art. 16) Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 200 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2014 r. poz. 1160
  • Dz.U. 2014 r. poz. 644 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym
  • Dz.U. 2011 r. Nr 168 poz. 1002 - Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
  • Dz.U. 2010 r. Nr 247 poz. 1651 - Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 108 poz. 686 - Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
  • Dz.U. 2009 r. Nr 6 poz. 33 - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 206 poz. 1289 - Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym
  • Dz.U. 2008 r. Nr 193 poz. 1196 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt P 2/08
  • Dz.U. 2008 r. Nr 97 poz. 624 - Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
  • Dz.U. 2006 r. Nr 157 poz. 1119 - (art. 39) Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • Dz.U. 2006 r. Nr 12 poz. 63 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 - (art. 113) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 157 poz. 1315 - Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości
  • Dz.U. 2004 r. Nr 120 poz. 1252 - (art. 18) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 96 poz. 959 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2003 r. Nr 203 poz. 1966 - (art. 68) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  • Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 720 - Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • Dz.U. 2003 r. Nr 6 poz. 63 - Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
  • Dz.U. 2002 r. Nr 240 poz. 2055 - Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 0państwowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 205 poz. 1730 - Ustawa z dnia 30 października 2002 r. ozmianie ustawy okomercjalizacji, restrukturyzacji iprywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1802 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. ozmianie ustaw: oBankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, opartiach politycznych, odostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania wwarunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach izadaniach gmin górniczych, ozmianie niektórych ustaw związanych zfunkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, oprzebudowie imodernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wlatach 2001—2006, ozmianie ustawy ozamówieniach publicznych oraz outracie mocy ustawy okasach oszczędnościowo-budowlanych iwspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe
  • Dz.U. 2001 r. Nr 100 poz. 1086 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. ozmianie ustawy okomercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
 • Dz.U. 2000 r. Nr 84 poz. 948
  Liczba aktów wykonawczych: 14
 • M.P. 2024 r. poz. 35 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 75 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2022 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 30 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2021 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 52 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2020 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 74 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2019 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 49 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2018 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 94 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2017 r.
 • M.P. 2014 r. poz. 48 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2013 r.
 • Dz.U. 2010 r. Nr 258 poz. 1757 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji
 • Dz.U. 2009 r. Nr 155 poz. 1231 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjna przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych
 • Dz.U. 2009 r. Nr 94 poz. 779 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania przez „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” na rachunek bankowy Funduszu Pracy środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych
 • Dz.U. 2008 r. Nr 218 poz. 1393 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Dz.U. 2001 r. Nr 8 poz. 69 -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy ze względu na okresy zatrudnienia wprzedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” iwspółce „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” i ustalenia liczby jednostek uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej przypadających na każdą ztych grup
 • Dz.U. 2001 r. Nr 4 poz. 29 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. wsprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe” gruntów będących własnością Skarbu Państwa, wtym rodzajów dokumentów stanowiących dowody wtych sprawach
 • Brak niezrealizowanych upoważnień