Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 159

Data ogłoszenia: 2021-01-25

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-01-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-01-26

  z wyjątkiem:
  1) art. 30, który wszedł w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 1 października 2020 r.;
  2) art. 12 pkt 1 i art. 13 pkt 1 i 2, które weszły w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 27 grudnia 2020 r.;
  3) art. 1 pkt 22–24, pkt 25 w zakresie art. 15zzzzl5 i pkt 27 oraz art. 9, art. 14, art. 21, art. 28 i art. 31, które weszły w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;
  4) art. 5, art. 8, art. 11, art. 16 oraz art. 36, które wchodzą w życie z dniem 9 lutego 2021 r.;
  5) art. 19, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 293 Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (art. 19)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1844 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2325 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 35 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 16)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 85 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 18)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 357 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 14)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 426 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 514 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 20)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 702 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 13)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 735 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 19)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 821 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 15)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 860 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 21)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 882 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (art. 22)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1262 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (art. 23)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1398 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 7)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1777 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1845 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 12)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1856 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (art. 10)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2112 Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (art. 24)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2232 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (art. 17)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień