Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

 • Data aktu prawnego: 2020-12-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-02-18

  z wyjątkiem art. 29 ust. 7 i 8, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 5
 • M.P. 2023 r. poz. 370 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie kursu wymiany euro, przyjętego do obliczenia ceny maksymalnej, oraz wysokości ceny maksymalnej w przeliczeniu na euro zgodnie z tym kursem
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2753 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie rodzajów przepływów pieniężnych uwzględnianych przy obliczeniu ceny skorygowanej i szczegółowego sposobu kalkulacji tej ceny
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1257 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2385 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług
 • Dz.U. 2021 r. poz. 587 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 31 ust.11

  Minister właściwy do spraw klimatu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną cenę, wyrażoną w złotych za 1 MWh, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji przez wytwórców

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 43 ust.4

  Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, kierując się koniecznością ujednolicenia formy sporządzania sprawozdań i ułatwienia analizowania zamieszczonych w nich danych.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]